ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ

‪€¨¿ ±€»‬ ‪½ZfˆÅ¯ {‬ ‪µZˆ»Y ÉY|f]Y Y‬

Vaghay Ettefaghie - - News -

ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ، ﺷﺎﺩﺍﺑﻲ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻟﺬﺕ ﻛﺸﻒ ﻭ ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﻳﻲ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺕﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﻟﺬﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺪﺍﻝ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﺍﻥ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ۶ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ۶۲ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻛﻮﻩ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﺁﻣﺎﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ

ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ: »ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ۶۲ ﻧﻔﺮ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.« ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ: »ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ.« ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ، ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ: »ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﻱ ﻧﻴﺴﺖ.« ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: »ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻴﻦءﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻼﻝﺍﺣﻤﺮ، ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱﻫﺎ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.« ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ: »ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺭﻭﻱ ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﺯﻫﻤﻴﻦﺭﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﻳﻢ.«

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮﻝ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: »ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻬﻤﻦ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻧﻴﺴﺖ.« ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ: »ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻣﺪﺍﺩﻭﻧﺠﺎﺕ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻫﻼﻝﺍﺣﻤﺮ ﺷﻨﻴﺪﻩﺍﻳﻢ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪﻭﺩ ۲۵ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻼﻝﺍﺣﻤﺮ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺪﺍﺩﻭﻧﺠﺎﺕ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.« ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: »ﺁﻣﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍ ﺭﺻﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.« ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﻭﻧﺠﺎﺕ ﻫﻼﻝﺍﺣﻤﺮ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ: »ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝﺍﺣﻤﺮ، ﻭﻗﻮﻉ ﻫﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰء ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ، ﺩﺭﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱﻣﺮﺗﺒﻂﻧﺒﺎﺷﺪ.«

۰۶ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﺍﻥ

ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۰۶ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: »ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﻭﻧﺠﺎﺕ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.« ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ: »ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﻱ ﻫﻼﻝﺍﺣﻤﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﻭﻧﺠﺎﺕ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۰۰۸ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.« ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: »ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺧﻠﺒﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻻﺯﻡ

ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.«

ﺳﻘﻮﻁ ۲ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﻛﻮﻩ

ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻛﻮﻩﻫﺎﻱ ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺎﺣﺐﺍﻟﺰﻣﺎﻥ)ﻋﺞ( ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺯ ﻧﻬﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ. ﻋﻠﻲ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ: »ﺩﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪﺍﯼ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻋﺎﻱ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻛﻮﻩﻫﺎﻱ ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺎﺣﺐﺍﻟﺰﻣﺎﻥ)ﻋﺞ( ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻲﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺩﭼﺎﺭﻩ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﺪ.« ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻣﺪﺍﺩﻭﻧﺠﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﻋﺎﻱ ﺍﺯ ﻋﺮﻓﻪ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ: »ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ۷۱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩﻭﻧﺠﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻮﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ

ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ.« ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ: »ﻳﻚ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﻮﻩﻫﺎﻱ ﺻﺎﺣﺐﺍﻟﺰﻣﺎﻥ)ﻋﺞ( ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻣﺪﺍﺩﻭﻧﺠﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻮﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺷﺪ.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.