گفتوگوی ملی یک نیاز دائمی است

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسالمی، نیاز به گفتوگوی ملی را یک نیاز دائمی که هیچ مغایرتی با رقابتهای سیاسی ندارد، دانست. او گفت: «هیچگاه به بهانه مشترکات انقالبی و ملی از رقابت سلیقهها بینیاز نیستیم».

1

مشترکات مهمی برای موضوعات انقالب اسالمی و کشور داریم که بهطور طبیعی این مشترکات باید موردتوجه کامل همه کسانی که عالقهمند به نظام و کشور هستند قرار گیرد.

2

خط قرمزهایی نیز دراینزمینه وجود دارد که بهطور طبیعی بین همه کسانی که دل در گروی انقالب، منافع ملی و کشور دارند، مشترک است.

3

از این مشترکات باید دائما محورهایی استخراج شود و بهعنوان یک میثاق ملی چه بهصورت فردی و اجتماعی و چه بهصورت حزبی مورد نظر و عمل همه شهروندان قرار گیرد. درعینحال که مشترکاتی درمورد منافع انقالب، کشور و ملت داریم اما میتوانیم با احزاب مختلفی که سلیقههای گوناگونی دارند اما اشتراک کلی را قبول دارند دائما در حال تعامل باشیم؛ البته برخی اشخاص یا احزاب در مرحله حرف و شعارها سخنانی مطرح میکنند اما در مرحله عمل میبینیم که بین عملکرد و حرف آنها تفاوتهای قابلتوجهی وجود دارد.

4

ما هیچگاه به بهانه مشترکات انقالبی و ملی از رقابت سلیقهها بینیاز نیستیم اما وقتی از کلمه رقابت استفاده میکنیم منظور دشمنی، دروغگفتن، اتهامزدن و از میدانبهدرکردن رقیب نیست. معتقدم اگر رقبایی با چنین اخالقی به میدان رقابت بیایند فرصت بسیار خوبی برای مردم پیش میآید که ضمن شنیدن حرفهایی که از صاحبان سلیقههای گوناگون به آنها ارائه میشود آنچه را میپسندند، پشتیبانی میکنند و نتیجه اینکه در این رقابتها مردم هستند که تعیین میکنند کدامیک از رقیبان در چارچوب حفظ منافع ملی و عمومی میتوانند نیازهای آنان را برطرف کنند.

5

چون در هر صورت نهایتاینرقابتها باید در معرض دید و قضاوت مردم قرار گیرد و در دورههای انتخابات هم مردم با حضور در پای صندوقهای رای از سلیقه خاصیپشتیبانیکردند.(ایرنا)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.