۷۳ درصد

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

نسبت به سال گذشته کاهش بارش داریم. شاهرخ فاتح، رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی به ایسنا گفته است: «از اول مهر تا پایان روز شنبه (۷ بهمنماه) کل کشور تنها 04میلیمتر بارش دریافت کرد و از آنجا که میانگین بارش بلندمدت کشور در این بازه زمانی 101 است؛ تاکنون 0۶درصد کاهش بارش نسبت به بلندمدت داشتهایم. بارش سال گذشته کشور در همین بازه زمانی، 5.۳۶ میلیمتر بود بنابراین نسبت به سال قبل نیز ۷۳درصد کاهش بارش داریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.