تبديل مسکن به کاالي مصرفي با تسهيل شرايط

خبر

Vaghay Ettefaghie - - اقتصــاد -

عضو کميسيون عمران مجلس، با تاکيد بر ضرورت افزایش سرمایه بانکهاي عامل در حوزه تسهيالتدهي در بخش مسکن، معتقد است تسهيل شرایط خانهدار شدن مردم با اخذ وام، مسکن را از کاالي سرمایهاي به کاالي مصرفي تبدیل ميکند.

شهرام کوسه غراوي با تاکيد بر ضرورت تسهيل شرایط خانهدار شدن مردم گفت: کاهش نرخ سود تسهيالت، همچنين افزایش مدت بازپرداخت آن یکي از ملزومات خانهدار شدن اقشار متوسط و ضعيف جامعه است.

به گزارش خانه ملت، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به رشد قيمت مسکن در ماههاي اخير افزود: با توجه به حبابي شدن نرخ مسکن در برخي مناطق کشور بهطور حتم تسهيالت مسکن با این سبک و سياق جوابگویي کمتري به جامعه هدف خواهد داشت. نماینده مردم مينودشت، کالله و گاليکش در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اینکه بانک مرکزي باید با تسهيل شرایط پرداخت وام مسکن موافقت کرده و دستورالعمل آن را به بانکهاي عامل ابالغ کند، تصریح کرد: درحالحاضر با توجه به اینکه شيوههاي مختلف تسهيالتدهي در بخش مسکن با سود نسبتا باالست استقبال از آنها کم است اما اگر دولت تسهيالت ارزان در این حوزه ارائه کند بهطور حتم بازار نيز از رکود فعلي خارج ميشود.

کوسه غراوي با تاکيد بر اینکه ارائه تسهيالت کارآمد در بخش مسکن ميتواند مانند سایر کشورهاي پيشرفته ساختمان و واحد مسکوني را از حالت سرمایهاي دور کرده و به کاالیي مصرفي تبدیل کند، افزود: درصورتيکه دسترسي مردم به خرید خانه تسهيل شود بهطور حتم کسي به فکر احتکار واحد مسکوني یا کسب درآمد از این حوزه نخواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بيان اینکه کميسيون عمران مجلس آماده رایزنيها با بانک مرکزي براي ارائه تسهيالت ارزانقيمت در حوزه مسکن است، گفت: باید شرایطي در کشور فراهم شود تا هدایت نقدینگي به سمت ساختوساز صورت بگيرد؛ زیرا بسياري از مشاغل با این اقدام درگير تحول و خروج از رکود خواهند شد.

وي با تاکيد بر اینکه بيش از نيمي از اقشار متوسط و ضعيف جامعه با وجود نياز به مسکن نميتوانند با شرایط فعلي بانکها خانهدار شوند، افزود: تسهيلگري در ارائه تسهيالت مسکن حتي از ارائه وام در این حوزه نيز مهمتر است. کوسه غراوي ادامه داد: افزایش سرمایه بانکهاي عامل در حوزه تسهيالتدهي در بخش مسکن باید صورت بگيرد تا بهاینترتيب بهانه نبود یا محدودیت منابع از شبکه بانکي گرفته شود. عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي، یادآور شد: بهطور حتم در بررسي بودجه ۷۹ در صحن مصوبات خوبي در بحث تسهيالتدهي بانکها در حوزه مسکن خواهيم داشت ازاینرو، سال آینده بهبود وضعيت بازار مسکن متصور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.