رییس تلگرام اغتشاشگر است

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

غالمرضا جاللی، رییس سازمان پدافند غیرعامل میگوید: اطالعات کاربران ایرانی توسط مدیریت تلگرام به آمریکا و اسراییل فروخته شده است. پاول دورف، رییس این شبکه خارجی در کشور خودش بهعنوان یک اغتشاشگر شناخته میشود و او با تکرار حادثهای شبیه آشوبهای ما در روسیه و بهکارگیری مردم علیه حکومت خود از آن کشور خارج شده است.

تلگرام شبکهای است که بهواسطه بهکارگیری مدیریت هوشمند در آن به حدود ۶۱دسته از اطالعات کاربران مثل شماره تلفن، تقویم کاری، عکسها، مکان ...و دسترسی دارد. این اطالعات در سرورهایی انبار میشود که در کشور ما نیستند، روی آنها دادهکاوی صورت میگیرد و بعد از پردازش اطالعات دادههای حجیم یا همان ‪)BIG DATA(‬ بهوجود میآیند، بیگ دیتاهایی که بهراحتی با آن میتوانند به موضوعات ریز اطالعاتی هر جامعه پی ببرند.

تلگرام یک فضای تبلیغاتی برای برخی کانالها مثل آمدنیوز و امثالهم فراهم کرده که مدام علیه مسئوالن ما دروغ و افترا میگویند. برای مقابله با این موضوع دو راه داریم؛ اول اینکه در بستر همین شبکه پاسخشان را بدهیم که تلگرام به ما چنین اجازهای نمیدهد. دوم اینکه در رسانه ملی پاسخگو باشیم. در رسانه ملی هم بهجای اینکه پاسخ یک جامعه کوچک آن طرف آبی را بدهیم، باید مسئله را برای 08میلیون نفر باز کنیم که باز هم بهنفع آنها و بهضرر ماست.

در دو، سه روز اول حادثه اخیر خیلیها سعی میکردند دشمن را حذف کنند و با گرایشهای مختلف سیاسی گردن هم میانداختند اما آقای مایک (مایکل دی آندریا بهعنوان رییس میز ایران در سازمان سیا منصوب شده است، وی پیش از آن مدیریت مرکز ضدتروریستی سازمان سیا در سالهای ۲000 میالدی را بهعهده داشته است.) ، بهعنوان فرمانده اقدامات براندازی ایران انتخاب شده بود. دو نقشه 0۴ و 0۲ روزه داشتند. در نقشه 0۴ روزه مردم را باید بهبهانه مشکالت اقتصادی بسیج میکردند و سازمانهای مخالف جمهوریاسالمی مثل منافقین باید سازماندهی میشدند و نکته مهم این نقشه 0۴روزه، عدم استفاده از سالح بود. (تسنیم)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.