گواهی دور کمر بیار!

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

جان کری، وزیر امورخارجه سابق آمریکا، سنگینوزنی دونالد ترامپ را مورد تمسخر قرار داده است. روزنامه دیلیمیل نوشته «باوجود فشاری که او در آن قرار دارد، پزشکان کاخ سفید میگویند رییسجمهور ترامپ هیکلی فوقالعاده دارد؛ ۹0۱ کیلو! شخصا تا زمانی که او گواهی دور کمرش را به من نشان ندهد، باور نمیکنم». (ایسنا)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.