۰۰۰۰۰۰۶۷ نفر

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

سال ۷۹ یارانه میگیرند. حمیدرضا حاجیبابایی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفته: «۲0۱ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانهها در کمیسیون تلفیق مصوب و برایناساس یارانه ۶۷ میلیون نفر پرداخت خواهد شد. مبلغ ۲5 هزار میلیارد ریال از بودجه سازمانهای دولتی و بانکها کسر و به بودجه آموزشوپرورش جهت پرداخت مطالبات و پاداش پایانخدمت فرهنگیان افزوده شد». (فارس)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.