صدایی که به جایی نمیرسد کرایهای که به جایی نمیرساند

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

فرودگاه امام حتی بعد از برف هم راه نیفتاد و صبر مسافران آنقدر به سر آمد که صدای اعتراضشان بلند شد. خبرگزاری مهر از لغو پیاپی پروازها و معطلی زیاد مسافران خبر داده و نیز گزارش کرده است که خطوط هوایی حتی حاضر نیستند بلیت مسافرانی که پرواز آنها ساعتهای طوالنی عقب افتاده لغو کند و خسارت آنها را بپردازد. تاخیرهای طوالنی حتی باعث قهر برخی خلبانها و خدمه پرواز شده و این مسئله خودش تاخیرها را تشدید کرده است. برخی مسافران هواپیماهای ورودی هم که نزدیک به 8۱ ساعت در فرودگاههای مبدا نظیر استانبول یا نجف معطل شدهاند در هواپیماها تحصن میکنند و تا زمان پاسخ دادن مدیران خطوط حاضر به پیاده شدن نیستند. دنیای اقتصاد هم نوشته تاکسیهای فرودگاه برای انتقال مسافران به تهران یک میلیون تومان درخواست میکنند. با وجود عذرخواهی سازمان هواپیمایی کشوری، وضعیت تا دیشب همچنان به حالت عادی بازنگشته بود و مسافران هم که دیگر کاسه صبرشان پر شده دست به اعتراض زدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.