۰۸ درصد

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

مردم سیستانوبلوچستان فقیر هستند. حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان در نطق میاندستور خود در مجلس گفته: «آمارهای دولت درباره اشتغال، شبیه گفتاردرمانی

است. بهعنوان مثال در استان سیستانوبلوچستان که قرار بر ایجاد 00۲ هزار شغل بود حتی 0۱ هزار شغل

هم ایجاد نشده است». (ایلنا)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.