براي تروريستهاي آمريکايی شيعه و سني فرق نميکند

مقاممعظمرهبري:

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

مقاممعظمرهبري با ابراز تاسف عميق از کشتار مردم بيگناه در حوادث تروريستي اخير افغانستان گفتند: هدف آمريکا از انتقال تروريستهاي داعش به افغانستان، موجهکردن ادامه حضور خود در منطقه و ايجاد امنيت براي رژيم صهيونيستي است. بهگزارشپايگاهاطالعرسانيمقاممعظمرهبري، حضرت آيتاهلل خامنهاي صبح ديروز (سهشنبه) در ابتداي جلسه درس خارج فقه با اشاره به امضاي داعش بر ترور صدها نفر از مردم در حوادث ماههاي اخير افغانستان، افزودند: همان دستهايي که با ايجاد داعش، آن را ابزاري براي ظلم و جنايت عليه مردم در سوريه و عراق قرار داد، امروز پس از شکست در آن مناطق بهدنبال انتقال داعش به افغانستان هستند و کشتارهاي اخير درواقع آغاز همين نقشه است. رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان کردند: براي تروريستهاي مورد حمايت آمريکا شيعه و سني فرق نميکند و مردم غيرنظامي اعم از شيعه و سني هدف آنها هستند. ايشان، مشغولسازي ملتهاي منطقه به خود را سياست درجه اول آمريکاييها دانستند و گفتند: آمريکا بهدنبال آن است که اين منطقه روي خوش نبيند و دولتها و ملتهاي منطقه به خود مشغول باشند تا به فکر معارضه با عامل خبيث استکبار يعني صهيونيسمنيفتند. حضرت آيتاهلل خامنهاي هدف بعدي آمريکا از ايجاد ناامني را موجهکردن حضور خود در منطقه بيان کردند و افزودند: آمريکاييها خود عامل اصلي ناامني در افغانستان هستند و کشتارهايي که به اسم مذهب در اين منطقه از حدود بيست سال قبل انجام گرفت، مستقيم يا غيرمستقيم بهوسيله عوامل آمريکا بود و اکنون نيز بهدنبال آن هستند که با ايجاد ناامني، حضور خود را تامين کنند و اهداف سياسي و اقتصاديشان را پيش ببرند. رهبر انقالب اسالمي گفتند: لعنت خدا بر استکبار و عوامل آن و بر رژيم خبيث و جنايتکار صهيونيستي و آمريکا که اينگونه مسلمانان را نابود ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.