اصال تلويزيون نگاه نميکنم

کاوه افضلي، تهيهکننده صداوسيما از وضعيت اين سازمان ميگويد

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

وقایعاتفاقیه: کاوه افضلي از تهیهکنندگان صداوسیماست که سریالهاي پربینندهاي نیز تولید کرده است. سال ۰۹۳۱ بود که افضلي به علت اصالحیههاي متعدد سریال «سایه روشن» به کارگرداني آرش معیریان و تهیهکنندگي خودش اعتراض شدیدي کرد. او در گفتوگویي اشاره کرده بود: «پنجمین قسمت از مجموعه «سایهروشن» روي آنتن رفت. حدود 8 دقیقه از این قسمت را حذف کرده بودند که خود من با دیدن این وضعیت فکر نميکنم دیگر رغبتي به تماشاي ادامه این سریال داشته باشم». داستان سریال، قصه سه زن به نامهاي نازنین، آتوسا و افسانه را روایت ميکرد که در یک مجتمع زندگي ميکردند. مجموعه تلویزیوني «سایه روشن» در ۷۳قسمت ۵۴دقیقهاي تهیه و تولید شده بود و بازیگرهاي نامآشنایي مانند رویا نونهالي نسرین مقانلو، ژالو علو، لیال بلوکات، مهدي سلوکي ...و در آن به ایفاي نقش ميپرداختند. حاال با بحران مالي این سازمان عریضوطویل و عدم تسویهحساب درست با هنرمندان، پاي صحبتهاي کاوه افضلي نشستهایم.

در ابتدا ميخواستیم نظر شما را درباره برنامههایي که این روزها از صداوسیما روي آنتن ميرود، بپرسیم؟ آیا شما با نمایش چنین آثاري موافقید؟ واال چه بگويم. اين وضعيت ديگر اظهر منالشمس است. به نظر من بسياري از مردم ديگر برنامههاي صداوسيما را نگاه نميکنند. با اين حساب چه نظري بايد بدهم؟! اين اتفاقات چيز روشني براي مردم است. وقتي کسي برنامههاي تلويزيون را نگاه نميکند، چه بايد بگوييم؟ صدا و سیما ریزش مخاطب فراواني داشته و اخیرا گویا ۰۵۱ میلیون دالر بودجه به این سازمان تعلق گرفته است. آیا این بودجهها به تهیهکنندههاميرسد؟ بنده يک تهيهکننده هستم. االن چهار سال است که نتوانستم پولم را بگيرم. اين پول را شهرداري به حساب صداوسيما ريخته است. چهار سال ميشود! از مجلس شوراي اسالمي نامه گرفتم و به سازمان بردم. نامه را بايگاني کردند و ديگر هيچکس جوابگو نيست. هيچکس! تهيهکننده بدبخت کجا پول ميگيرد؟! تعدادي تهيهکننده هستند که با آقايان دستشان در دست هم است. بله آنها دورهمي ميخورند. کسي که ميخواهد کار بسازد چيزي به آن نميرسد. اصال بگذاريد اينگونه بگويم، بودجهاي که براي توليد کار تصويب ميشود اصال به درد ساختن هيچ اثري نميخورد. شما نميتوانيد چيزي بسازيد. توجه ميکنيد! از آن بودجه هم بايد درصدي ريختوپاش داشته باشند. ديگر چيزي از آن پول نميماند. چيزي هم از کار در نميآيد. بسیاري از مسئوالن صداوسیما ادعا ميکنند که هزینه ميکنند. پول هم به تهیهکنندههاميدهند. هر کجا خواستيد بنويسيد که بنده، کاوه افضلي، تهيهکننده صدا و سيما، چهار سال است که از شبکه پنجم سيما طلب دارم. پولي است که شهرداري به حسابشان ريخته تا به من بدهند. توجه ميکنيد؟ اين پول سهميه شهرداري بوده است. چون در يک کار مشارکتي حضور داشتند. آنها پول را ريختهاند؛ ولي چهار سال است که نتوانستم اين پول را دريافت کنم. باالي ۰۰۲بار به شبکه رفتهام. به رييس سازمان هم نامه نوشتهام. هيچکسي هم جوابگو نيست. معلوم نيست پول کجا رفته است. شما خودتان بیننده تلویزیون هستید؟ اصال تلويزيون نگاه نميکنم. گاهي شايد ببينم. آخر چه چيزي را در تلويزيون ببينم؟ من از شما ميپرسم، واقعا بايد چه چيزي را در صداوسيماببينم؟ راستش بنده از حدود هشت سال پیش تلویزیون ندیدهام. نميدانم دقیقا چه برنامههاي خاصي دارد. در شبکههاي مجازي متوجه ميشوم که برخي از برنامههاي عجیب و غریب تولید ميشود. وقتي پاي تلويزيون مينشينم که يا سرگرم شوم يا چيزي ياد بگيرم. توجه ميکنيد؟ وقتي اينگونه نيست، چرا بايد تلويزيون ببينم؟ چه راهکاري در صداوسیما باید پیاده شود که افرادي مانند شما به حقشان برسند و مردم نیز با این سازمان عریضوطویل آشتي کنند؟ دو راهکار بايد در تمام ارکان مملکت رخ بدهد. کار را بايد به آدم کاربلد سالم بدهند. درواقع هر کسي، در هر جايي بايد دو خصيصه داشته باشد؛ اول سالم باشد و دوم کاربلد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.