به جاي اينکه حرف ما را قبول کنند حرف کري را چسبيدند

Vaghay Ettefaghie - - سياست -

سيدعباس عراقچي که اکنون در ساختار جديد وزارت خارجه، معاون سياسي محمد جواد ظريف و همينطور رييس ستاد پيگيري اجراي برجام نيز هست، دوشنبه شب براي دومين بار طي ماه گذشته مهمان يک برنامه تلويزيوني بود، او اين بار با يکي از منتقدان جدي برجام و دولت به گفتوگو نشست. به گزارش ايسنا، عراقچي در ابتداي برنامه در پاسخ به مجري که از او بهعنوان «پادشاه وزارت خارجه» نام برد، گفت: من از اين عبارت سر درنياوردم اما تغييراتي در وزارتخارجه صورت گرفته و قرار است وزارتخارجه چابکتر و تخصصيتر شود. عراقچي که بهعنـــــوان يک ديپلمـــــات حرفـــــهاي ‪)Career Diplomat(‬ در اين برنامه حاضر شده بود، تاکيد داشت که براساس دستورالعملهايي در چارچوب مواضع کشور و دستورالعملهايي که به او داده ميشود، صحبت ميکند. به گزارش فارس او در توضيح اين موضوع گفت: «من صحبت غيررسمي ندارم. بهعنوان معاون وزيرخارجه و عضو تيم مذاکرهکننده هر صحبت من رسمي است. هر چه من بگويم بهعنوان موضع کشور تلقي ميشود و حرفي را نزنم که در مذاکرات براي من مشکلساز شود و حريفان ما از آن سوءاستفاده کنند. اينها محدوديتهاي من است من مجبور هستم در چارچوب صحبت کنم. دستور ما اين است که وارد مذاکرات چالشي نشويم.» عراقچي که با «سبک نقدهاي مخالفان برجام آشنا است، ادامه داد: شما خودتان مجري و منتقد هستيد. درعينحال اميدوارم برنامهاي باتقوا داشته باشيد؛ اين جملهاي است که يکي از دوستان در موسسه شهيد آويني اينطور بيان کردند. اميدوارم هدفمان در اين برنامه روشنگري باشد و هدف مچگيري و پايگيري نباشد.» اين صحبتهاي معاون سياسي محمد جوادظريف البته افاقه نکرد و مجري برنامه طعنهاي به سخنان وزيرخارجه در شوراي روابط خارجي آمريکا زد که عراقچي پاسخ داد: «در يکي ، دو مورد خاص که احتماال مدنظر شماست موضوع اينگونه نبوده است که منتقل شده، من خودم در آن جلسه بودم و آقاي ظريف به اين شکل مطلب را بيان نکردهاند. آقاي ظريف ۰۴ سال است که در نظام کار ميکنند و اتفاقا صحبتهاي ايشان درباره وجود دموکراسي در ايران بود و در دفاع از رييسجمهور قبلي کشورمان صحبت کردند. پسنديده نيست که يک جمله را از وسط حرفي بيرون بکشيد و فقط به آن بخش بپردازيد. من گواهي ميدهم که صحبتهاي آقاي ظريف اينگونه نبوده است.» او همچنين در خصوص بحث آب سنگين اراک گفت:«اراک را ما برديم، جنگ رسانهاياش را باختيم و در داخل به جاي اينکه حرف ما را قبول کنند حرف کري را چسبيدند، مدام گفتند بتون بتون.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.