همه چيز يک دروغ است

سفير آمريکا در سازمان ملل:

Vaghay Ettefaghie - - سياست -

در ادامه تالش آمريکاييها براي اثبات ايراني بودن موشکهايي که توسط حوثيها به عربستان شليک شده، روز دوشنبه سفير آمريکا در سازمان ملل بقاياي موشکها را به همکاران خود در شوراي امنيت سازمان ملل نشان داد. هيلي در اين جلسه اعالم کرد: « يک تالش جهاني و هماهنگ براي مجازات ايران بهدليل آنچه واشنگتن نقض قطعنامه شوراي امنيت درباره موشکهاي بالستيک ميخواند، ميتواند رييسجمهوري ترامپ را متقاعد کند که ماندن در توافق هستهاي با ايران منافعي دارد.» به گزارش ايسنا او در ادامه ادعاهايش گفت: «فرانسه نيز بهعنوان يکي از اعضاي کليدي در توافق هستهاي با ايران به تازگي شروع به انتقاد از ايران بهدليل نقض قطعنامههاي مربوط به موشکهاي بالستيک کرده است». هيلي با اشاره به پيشرفتهايي که در اين موضوع با اروپاييها داشتهاند، ادامه داد: «آنها سرانجام در حال درک کردن اين هستند که اگر ما درباره اين نقضها صحبت نکنيم، سپس آمريکا خواهد گفت که همه چيز يک دروغ است.»

پس از اين جلسه دونالد ترامپ رييسجمهوري اياالتمتحده در ضيافت ناهاري که ترتيب داده بود به اعضاي شوراي امنيت گفته بود: امروز ما

چالشهاي« دربارههمکاريدرطيفياز امنيتي ازجمله خلع سالح هستهاي کرهشمالي و مقابله با فعاليتهاي بيثباتکننده ايران در خاورميانه، اتمام درگيريهاي سوريه و مقابله با تروريسم بحث خواهيم کرد».

به گزارش فارس، او ادامه داد: «کارهاي زيادي هستند که ما بايد با هم انجام دهيم. ساعاتي قبلتر، سفيران (کشورهاي عضو شوراي امنيت) موشکهاي ايران و سالحهايي که حکومت اين کشور به شبهنظاميهاي متحدش در يمن ارسال کرده را مشاهده کردند. سفيران، ساعاتي ديگر خشونتهاي سوريه که در نمايشگاه هولوکاست به نمايش گذاشته شده را تماشا خواهند کرد. بنابراين آنها موشکهاي ايران را ديدهاند و برخي از جنايتهايي که در سوريه اتفاق افتاده را نيز تماشا خواهند کرد.» اين تالشهاي آمريکا در شرايطي شکل گرفته که ايران بارها تاکيد کرده است که قطعنامههاي شوراي امنيت درباره برنامه موشکي را نقض نکرده و موشکهايي که در اختيار دارد به منظور حمل کالهک هستهاي ساخته نشدهاند و برنامه موشکي ايران کامال دفاعي است. همچنين مقامات ايراني حضور نيروهاي نظامي اين کشور در سوريه و عراق را منطبق با قواعد حقوق بينالملل و براساس خواست دولتهاي مشروع اين کشورها دانستهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.