حقوق افزایش نیابد، است

انتقاد روسای 3دانشگاه برتر کشور از مصوبه مجلس در گفتوگو با

Vaghay Ettefaghie - - جــــامعه -

چند روز پیش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی، طرحی را مصوب کرد که براساس آن حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که ماهانه بیش از پنج میلیون تومان دریافتی دارند، افزایش نمییابد درحالیکه خبرهایی از نارضایتی و حتی احتمال استعفای شمار زیادی از کارکنان در بخشهای مختلف مطرح شده، روسای ۳۱ دانشگاه برتر کشور نیز در واکنش به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، نامهای به رییس مجلس نوشتند و تبعات منفی چنین مصوبهای را در دانشگاهها منفی و زمینهساز مهاجرت نخبگان از کشور ارزیابی کرد. در این مصوبه همچنین اشاره شده که حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره، روسای دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استانها و دریافتی اعضای شوراهای اسالمی شهر مرکز استانها نیز افزایش نمییابد. این در حالی است که در جزء ۴ تبصره ۲۱ همین مصوبه نیز برای پاداش پایانخدمت بازنشستگان نیز سقف تعیین شده است. این مصوبه تنها شامل اعضای هیاتعلمی نمیشود بلکه قضات و دیگر متخصصان کشور را نیز در بر میگیرد که با اجرای آن شاهد ازدستدادن نیروهای کارآمد در صنعت نیز خواهیم بود. پیشتر این موضوع یکبار در زمان تصویب برنامه ششم توسعه نیز در مجلس مطرح شده بود اما رای نیاورد. درهمینرابطه وزیر علوم چند روز گذشته نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا منصور غالمی گفت محدودکردن افزایش حقوقهای بیشتر از این مبلغ و همچنین تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی، مشکالت جدی در حفظ و تداوم فعالیتهای علمی استادان و پژوهشگران کشور ایجاد میکند. وزیر علوم از رییس مجلس درخواست کرده که با ورود به این موضوع و اتخاذ تصمیمها، تمهیدهای مناسب و اصالح این مصوبه، نگرانی جامعه علمی و دانشگاهی کشور را برطرف کند.همچنین رییس 6۱ دانشگاه به الریجانی نامه نوشتند وخواستار تجدید نظر مجلس در این باره شدند. به گفته برخی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، این مصوبه در کمیسیون تلفیق هنوز نهایی نشده و برخی اعضای کمیسیون آموزش و دولت رایزنیهایی را برای حذف آن انجام دادهاند. حقوق استادان دانشگاه در دهه ۰۷ و در راستای سیاست دولت اصالحات برای کاهش مهاجرت نخبگان افزایش پیدا کرد اما مصوبه اخیر، مسیر معکوس را درپیش گرفته بهطوریکه جامعه دانشگاهی درباره آن هشدارهایی دادهاند. درهمینرابطه نظر رییس سه دانشگاه معتبر کشور و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را گرفتهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.