سن بازنشستگی افزایش خواهد یافت

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

Vaghay Ettefaghie - - جــــامعه -

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بهرهبرداری چندین پروژه با اعتبار حدود 055میلیارد تومان در دهه فجر خبر داد. به گزارش ایسنا، تقینوربخش در نشست خبری که به منظور تشریح برنامههای این سازمان در ایام دهه فجر ترتیب داده شده بود، گفت: آغاز عملیات ساخت سه پروژه درمانی و بهرهبرداری از 33 پروژه از این جمله فعالیتهای نزدیک ماست که در میان آنها شش شعبه، هفت مرکز درمانی و یک بیمارستان داریم. درمانگاههای الر، کامیاران در کردستان، ابرکوه در یزد، رزن در همدان، آران و بیدگل، پیشوای ورامین و ازنای لرستان و بیمارستان خوی پروژههای درمانی هستند که افتتاح میشوند. او همچنین از توافقی برای تادیه بخشی از بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داد. این سازمان که اموالش متعلق به بیمهگذاران است یکی از بزرگترین طلبکاران دولت محسوب میشود و با مصوبهای که در کمیسیون تلفیق تصویب شده احتماال تا 05هزار میلیارد از این بدهیها پرداخت خواهد شد. نوربخش گفته: «کمیسیون تلفیق با تاکید بر رعایت بند و تبصره 7 قانون بودجه با پرداخت تا سقف 05هزار ملیارد تومان از بدهیهای دولت در سال 97 موافقت کرده است و بدهی دولت تا 05هزار میلیارد تومان تهاتر خواهد شد. گزیده سخنان نوربخش را در نشست خبری در جدول میخوانید:

موضوع

نقل قول

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.