گفتوگو با تاریخ

Vaghay Ettefaghie - - ادب و هنر -

وقایعاتفاقیه: نمـــــایشگاه نقاشي «آهنجیده» با آثاري از 7هنرمند در گالري ویستا برگزار ميشود. نام نمایشگاه نقاشي «آهنجیده» از مصدر آهنجیدن، عنواني براي نمایشگاه نقاشي 7هنرمند است. آهنجیدن واژهاي کهن که در معاني چندینش به انتزاع و تجرید هم راهي ميبرد و معنایش «بیرون کشیدن» است.

بیرون کشیدن عصارهاي، مغزي از چیزي. آنطور که جوهر بناست از پس ظواهر عیني خارج شود. آنطور که امر کلي از جزییات و تعینات برآید. به نقاشي که برسد ميشود حرکت از پیکرها، اشیا، مکانها و زمانها به رنگها و بافتها و خطوط و سطوح، به سطح تداعيهاي حسي، ساحت بيزمان و مکان. هنر انتزاعي از آغاز براي آهنجیدن بود.

براي پیداکردن امر ناب که در هر نظام رمزگان معنایي براي خود بیابد. از اولین نقاشي انتزاعي جهان اثر واسیلي کاندینسکي در 1910 این معنا جایي همیشگي میان شیوههاي بیان هنري پیدا کرد همچنانکه از پیشتر گرد پایي بر صحنه نقاشي مدرن در آثار کوبیستها و فتوریستها پاشیده بود.

پیشتر آن وقت که سزان به شاگردانش گفته بود طبیعت را در مکعبها، کرهها و مخروطها ببینند. از آن زمان «آبستره» صفتي شد که طیف وسیعي از نقاشيها از بومهاي پاکیزه و شسته و رفته موندریان و مالویچ تا جریانات ریخته پاشیده رنگهاي پوالک و پیکر زنهاي ناپیداي دکونینگ را دستهبندي کند. انتزاع گاهي هندسي شد گاه ارگانیک. گاهي لبه سخت، گاهي کمي نرمتر. گاهي پسانقاشانه. گاهي اکسپرسونیستي شد. گاهي اکسپرسونیسم انتزاعي! همه این پسوند و پیشوندها هنوز نتوانست مرزهایي بسازد که هممرزي با دسته دیگر نداشته باشد. نقطه اشتراک همه اینکه وجه ممیزه را به نفع کليسازي کمرنگ کند. بازنمایي و فیگور را فدا کند. یکبار فداي رنگ، یکبار فداي فرم، یکبار فداي بیان و یکبار...

آثار این مجموعه را به کدام اشکال هنر انتزاعي ميتوان نزدیک دانست؟ چه حقیقتي را باید از دل آثار اینها آهنجید؟ از پیکرهاي نامحسوس که برهم انباشته و در هم پیچیدهاند، آنها که هستند و نیستند. از آنها که پیداتر گرد هم آمده، شمشیر کشیدهاند در مانداالهاي خاکستري. از رنگها و خطوطي که گاه سنجیده و گاه نافرمانتر بر بوم مالیده شدهاند. از دایرهها -این نشانههاي گردون، چرخه، امر کلي- که از رنگهاي درخشان مشعشعشان از مرکز به بیرون بناست معاني بزرگي بیرون بریزد. هنرمندان این نمایشگاه عبارتند از : مژده اتراک، نسیم پیرهادي، رها شرفي عالي، الهام فاطمي، عاطفه محمدپور، بیتا درویش و عرفان شهیاد. مجموعه نقاشي «آهنجیده» تا 61بهمنماه در گالري ویستا به آدرس: خیابان مطهري، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پالک 11 در معرض نمایش عموم قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.