از‌خط‌تا‌حجم

Vaghay Ettefaghie - - ادب و هنر -

وقايعاتفاقيه: چهارمين نمايشگاه گروه همپا عصر جمعه 13 بهمن با نمايش آثاري از احمد مازادي، پيمان پيروي، هادي روشنضمير و ابراهيم الفت آغاز به کار ميکند.

هادي روشن ضمير دراينباره گفت: «سال 86 من و دوستانم آقايان، احمد مازادي، پيمان پيروي و دکتر ابراهيم الفت که بيشتر در زمينه خوشنويسي کالسيک و نقاشيخط فعاليت ميکرديم، بنا شد گروهي را به نام همپا در راستاي فعاليتهاي هنري تاسيس کنيم.»

او افزود: «پس از شکلگيري گروه همپا و در همان سالها ما سه نمايشگاه گروهي نسبتا موفق را برگزار کرديم اما پس از آن تقريبا به نوعي همه غرق در کارهاي شخصي و انفرادي خود شديم تا اينکه پس از 01سال تصميم گرفتيم که مجددا در قالب اين گروه فعاليت کنيم بههمين خاطر چهارمين نمايشگاه انفرادي همپا با حمايت گالري مژده برگزار ميشود. پس از گذشت 10 سال، در شکل اجرايي کارهاي گروه همپا تفاوتهايي ايجاد شده است و دوستاني که قبال بيشتر خطاطي کالسيک کار ميکردند، به سمت نقاشيخط متمايل شدهاند البته خود من نيز کار حجم را نيز به کارنامهام افزودهام.»

او آثار اين نمايشگاه را فاقد ارتباط معنايي خواند و تصريح کرد: «آثار اين نمايشگاه داراي ارتباط معنايي نيست زيرا ما تمايل داشتيم که هر کدام از ما فضاي آزاد ذهني خود را به تصوير درآوريم و بتوانيم از اين نمايشگاه به عنوان يک گردهمايي پس از 01سال استفاده کنيم البته بهطور حتم در نمايشگاه بعدي اين گروه محوريت موضوعي را مدنظر خواهيم داشت.»

اين هنرمند درباره نحوه گزينش آثار نيز خبرداد: «گزينش آثار اين نمايشگاه طي 5 ماه و با نظر خود هنرمندان و البته خانم مژده طباطبايي صورت گرفت.»

عالقهمندان ميتوانند از 13 تا 20 بهمن ماه همه روزه به جز شنبهها به گالري مژده واقع در سعادتآباد، خيابان عالمه شمالي، خيابان 18 شرقي، پالک72، زنگ يک مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.