هزار کانکس نياز داريم

Vaghay Ettefaghie - - ایـــــران - حسينا‌مير‌يخامکاني نماینده‌مردم‌زرند‌و‌کوهبنان محمد‌باژیان مدیرکل‌بحران‌استانداري‌کرمان

در همان روزهاي اول که زلزله در کوهبنان اتفاق افتاد، محمدباقر نـــــــوبخت، رييس ســـــازمان برنامهوبودجه از منطقه بازديد کرد و با تشکيل ستاد بحران ارائه تسهيالت الزم به مردم زلزلهزده را تسريع کردند و همزمان چادرهاي اسکان اضطراري برپا شد. نوبخت در همان جلسه از بنياد مسکن و مسئوالن استاني خواست امکانات الزم به هموطنان کوهبنان داده شود. از همان روزها ساخت کانکس در دستور کار قرار گرفت اما از آنجايي که هيچ کانکس آمادهاي وجود نداشت مجبور شديم تجهيزات اوليه به کوهبنان بياوريم و آنجا کانکسها را سرپا کنيم اما نکته مهم اينجاست که اگر اين کانکسها به مردم داده شود مردم نگران وسايلشان هستند و نميدانند آنها را چهکار کنند ازاينرو، آنها تالش ميکنند از محدوده خانههاي خود دور نشوند. ازسويديگر، يکي از مشکالت ما مستاجران بودند و وضعيت آنها هم در دست بررسي است و چندين جلسه براي رسيدگي به وضعيت آنان برگزار شده اما هنوز تصميم نهايي درباره آنها اتخاذ نشده است. هر روز مسئوالن استاني، معاون عمراني استانداري و نماينده بنياد مسکن در منطقه حضور دارند، هفته پيش هم شخصا براي رسيدگي به وضعيت مردم به منطقه رفتم و هر روز هم از معاون استاندار و مسئوالن بنياد مسکن پيگير شرايط زندگي مردم هستند. نکته قابل تامل اين است که برخي از خانههاي مردم شرايط زندگيکردن را دارند اما نگراني و ترس آنان سبب شده وارد خانههايشان نشوند و همچنان در چادر و کانکس بمانند. خوشبختانه روند ساختوساز در کوهبنان خوب پيش ميرود. درحالحاضر چهار واحد به سقف رسيده و اگر مردم همکاري مناسبي با مسئوالن استاني داشته باشند ميتوانند زودتر سروسامان بگيرند. همچنين بانکها هم آمادگي دارند به کساني که بخواهند خانههايشان را بسازند تسهيالت ارائه دهد. در کوهــــــبنان و جبر يکهزار و 006خانوار از نـــوع يک و دو داريم که خانههايشان تخريب شده است؛ خانوارهاي نوع يک آواربرداريهايشان انجام شده و کانکس دارند. يعني درحالحاضر 341کانکس در کوهبنان وجود دارد و 100 کانکس در جبر که البته خيلي از مردم خانههاي خود را ترک کردند و به کرمان و يزد رفتند و ما زماني ميتوانيم کانکس تحويل مردم دهيم که حضور کامل در منطقه داشته باشند اما باز هم با توجه به اين شرايط هزار کانکس نياز داريم. همه مردم از شرايط اضطراری خارج شدند اما برخي از مردم که با تشخيص کارشناسان ميتوانند در خانههايشان زندگي کنند، مقاومت ميکنند و ترس و نگرانی سبب شده ريسک برگشت به خانههايشان را نداشته باشند. اتفاق ديگري که افتاده اين است که کساني که حاشيهنشين بودند هم به بهانه اينکه ساکن کوهبنان بودند به منطقه آمده و خواستار کانکس و سرپناه هستند و اين مشکالتي است که ما با آن دست و پنجه نرم ميکنيم. فيلمهايي که درحالحاضر در فضاي مجازي منتشر ميشود يکطرفه است، يعني فقط سراغ مردم ميروند و با آنها صحبت ميکنند؛ بهعنوان مثال بانوي سالخوردهاي که در چادر خوابيده و ميگويد کاش مرده بوديم، در مکان مناسب و گرم زندگي ميکند. به او گفتيم که ميتواند کانکس دريافت کند اما گفت يکي از خيرين به من قول داده کانکسي ميآورد که هم حمام دارد هم سرويس بهداشتي و اگر من کانکس از شما بگيرم آن خير ديگر به من کانکس نميدهد. اين يکي از مشکالتي است که همه بايد در جريان آن قرار گيرند و بدانند در منطقه چه ميگذرد. از طرفي خيرين به اينجا ميآيند قولهايي ميدهند و ميروند و دردسر آن براي ماست، تاکنون خيرين 40 و دولت 300 کانکس بين مردم توزيع کردند و کار بازسازي در بخشهايي از منطقه در حال انجام است، اما تداوم اين امر بايد زماني که هوا گرمتر است اتفاق بيفتاد درحالحاضر سرما اجازه ساختوساز به ما نميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.