۰۰۰۰۰۰۱2 مرغ

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

در پی شیوع آنفلوآنزای طیور معدوم شدند. علیرضا رفیعیپور، رییس سازمان دامپزشکی درباره بیماری آنفلوآنزای طیور گفت: «دو سال است با این بیماری مواجههستیم.همچنینبسیاریازکشورهای

پیشرفته نیز با این بیماری دستوپنجه نرم میکنند. ۶١ استان کشور درگیر این بیماری شدهاند. دراینمیان قم با ۴١١ کانون، بیشترین حد مواجهه با این بیماری را دارد و استانهایی مانند لرستان یا سمنان فقط یک کانون درگیر داشتهاند». (ایسنا)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.