کنسرت زیرزمینی معصیتاهلل است

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

آیتالله عبدالله جوادیآملی، از مراجع تقلید با اشاره به برخی مصادیق معصیت گفت: «موسیقی و کنسرت زیرزمینی به صورت مستقیم معصیتالله است اگرچه در آن حقوق اجتماعی نیز وجود دارد. گاهی گناهان انسان، حقالله است یعنی روزه، حج و نماز یک نفر اشکال دارد اما گاهی حقالناس است و بر اثر کارهایی مانند گرانفروشی، ربا ...و ایجاد میشود. برخی گناهان نیز سیاسی و والیی است مانند اینکه فردی از رهبر معظم اسالمی اطاعت نمیکند. زیرمیزی و رومیزی گرفتن و حقوق نجومی، عدوان به حق مردم و حقالناس است.

زمینخواری از دیگر گناهانی است که فرد با دست خود تالش و کوشش میکند تا برای خود

مار و عقرب به آخرت ببرد.» (مهر)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.