نمره۸۱ گرفتیم

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

محمدعلی نجفی، شهردار تهران درباره عملکرد مدیریت شهری در زمان بارش برف گفته: «عملکرد شهرداری دراینمورد را خودم ارزیابی نمیکنم اما استانداری تهران از نمره 0۲ به ما 8۱ داده است؛ بنابراین عملکرد ما قابلقبول بود». (ایسنا)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.