حقوق کارکنان دستگاه قضایی هم افزایش پیدا نمیکند

قضات میروند؟

Vaghay Ettefaghie - - جــــامعه -

نمایندگان مجلس برای بودجه سال 97 پیشبینی کردهاند که حقوق دریافتی برخی کارکنان دولت نباید بیش از پنج میلیون تومان باشد. این موضوع پیشازاین با واکنش اعضای هیاتعلمی دانشگاهها روبهرو شده بود ولی حاال قضات و دیگر نیروهای قوهقضاییه، نمایندگان مجلس را تهدید کردهاند که اگر این الیحه تصویب شود از کار کنارهگیری میکنند. معاون منابع انسانی دادگستریهای سراسر کشور معتقد است هرچه اعتماد مردم به قوهقضاییه بیشتر باشد سرمایه اجتماعی بیشتری پشت سر قوهقضاییه است و دستگاه مقتدرتری خواهیم داشت و هرچه دستگاه قضایی مقتدرتر باشد به استقالل قضایی و در نهایت به رسالت خود یعنی اجرای عدالت نزدیکتر میشویم. به گزارش روابط عمومی معاونت منابع انسانی قوهقضاییه، علیرضا امینی در واکنش به عدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.