تاالب

Vaghay Ettefaghie - - ایـــــران -

«آقگل»، تاالب هزارساله ایران که در استان همدان وجود دارد بهطور کامل خشک شد. پيش از خشکشدن وسعت این تاالب بيش از ۰۳۸ هکتار و زیستگاه ۶۴ گونه پرنده آبزي و کنارآبزي بوده اما حاال دیگر هيچ حياتي در این تاالب وجود ندارد. تاالب در جنوبشرقي روستاي اسالمآباد از توابع شهرستان مالیرو روستاي توتل در کنار کوه کت در مرز استانهاي همدان و مرکزي است. این تاالب به دليل چراي بيرویه، تبدیل اراضي تاالب به زمينهاي زراعي، شکار غيرمجاز، خشکسالي، عدم تخصيص حق آب اکولوژیکي از سال ۸۸ به بعد، زهکشي و برداشت بيش از حد آب از تاالب و همچنين نبودن بارشها در سال جاري بهطور کامل خشک شد. این سرنوشتي است که در انتظار همه تاالبهاي ایران است؛ تاالبهایي که به گفته مسئوالن سازمان حفاظت محيطزیست در خط قرمز قرار گرفتند و یکيیکي حياتشان را از دست ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.