ازبرجام انتظارکهکشانی ایجادشد

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

محمود سریعالقلم، استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی میگوید: «یک اشتباه بزرگی که در رابطه با برجام صورت گرفت، ایجاد انتظارات کهکشانی نسبت به نتایج برجام بود». او در گفتوگو با ایسنا افزود:

به نظر میرسد کشور ما دکترین امنیت ملی قابلتوجهی دارد ولی سیاست خارجی که عمدتا به مسائل اقتصادی و تعامل اقتصادی با بنگاهها و کشورها مربوط میشود، دکترین ندارد یا خیلی ضعیف است.

نمیتواندولتی توسعهگراداشت درحالیکه نقشی در تنظیم سیاست خارجی نداشته باشد. دولت در نظام حقوقی جمهوری اسالمی عمدتا حسابرسی و حسابداری میکند. جهتگیریهای کشور نزد دولت نیست.

به نظر میرسد مهمترین تهدید ملی برای ایران عدم دسترسی به منابع مالی، سرمایهای، فناوری، سرمایهگذاری خارجی و در نتیجه فقیرشدن تدریجی و بیثباتی اقتصادی است.

معضل سوریه همچنان ادامه خواهد داشت. طیف بازیگران داخلی، منطقهای و بینالمللی در حدی گسترده است که با تضاد منافعی که دارند بعید است توافقی در آینده نزدیک صورت پذیرد. متاسفانه میدانی است که هر بازیگری طناب قدرت را به سوی خود میکشد.

قرار نبود برجام، مسائل ایران و غرب را حل کند یا گشایشهای اقتصادی فراوان بههمراه آورد. این بیشتر Propaganda بود؛ البته اگر در رسانهها بحث و گفتوگو میشد و هیجان کمتر میشد، انتظارات واقعی بهتر شکل میگرفت.

کال جمهوری اسالمی در آمریکا دوستی ندارد؛ نه در چپ و نه در راست. هر دو جریان در آمریکا، تعریف مشترکی از جمهوری اسالمی ایران دارند فقط رهیافتهای آنها با هم فرق میکنند. زمان اوباما، چپ بود. اهل تعامل و فشار. االن راست است. اهل تعامل کمتر و فشار بیشتر. سیاست آمریکا یک حداقل دارد و یک حداکثر.

آمریکا با طیفی از کشورها در دنیا تعامل دارد بلکه روابطاستراتژیک.معتقد نیستم با بنیان نظام و هویت سیاسی و قانون اساسی ایران مشکل دارند. خیلی به این مسائل اهمیت نمیدهند. اصل، سیاستها و رویکردهای جمهوری اسالمی هست که البته میتوان نتیجه گرفت که ریشه در بنیانهای نظام سیاسی و انقالب دارند. این سیاست آمریکا همینطور ادامه دارد و تابع ترامپ یا روسای جمهور دیگر نیست.اجماعاستراتژیکآنهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.