4483 تومان

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

قیمت دالر در بازار دیروز ارز تهران بود. هر یورو نیز در بازار آزاد تهران با ۰7 ریال کاهش

نسبت به پنجشنبه گذشته ۵۵ هزار و ۰61 ریال و هر پوند انگلیس با افت ۰71 ریالی 66 هزار و ۰۰9 ریال به فروش میرود اما درهم امارات ۰۸ ریال افزایش داشته و 13 هزار و ۰۸ ریال عرضه میشود. در سامانه نظارت ارز (سنا) نرخ فروش دالر 44 هزار و 764 ریال، یورو 4۵ هزار و 732 ریال و درهم امارات 12 هزار و 16۵ ریال اعالم شده که بیانگر میانگین نرخ فروش آنها در صرافیهای مجاز سراسر کشور است. بازار ارز تهران دیروز به

روند نزولی هفته پیش ادامه داد (ایرنا)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.