این چرندیات باعث پوزخند است

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

روزنامهکیهاندرستون«گفتوشنود»خودبهنامهمحمود احمدینژاد، رییس دولتهای نهم و دهم پرداخت و نوشت: گفت: بعضیها که مثل رژیم شاه اصرار داشتند مکتب اسالم را حذف کنند و به جای آن«مکتب ایرانی» را جایگزین کنند، امروز از اعتقاد راسخ خود و دوستانشان به اسالم و انقالب سخن میگویند! گفتم: همانها که بهصراحت میگفتند با خشتنوشته کورش میتوان دنیا را اداره کرد؟! و میگفتند دوران اسالمگرایی تمام شده است؟! گفت: ایول، همانها، کالم عجل لولیک الفرج به کام گرفتهاند و معلوم نیست اگر دوران اسالمگرایی را تمامشده میدانند و معتقدند با خشتنوشته کورش میتوان دنیا را اداره کرد! دیگر امامزمان(عج) را برای چهمیخواهند؟! گفتم: همانها که صهیونیستهای کودککش را که با قتلعام مسلمانان فلسطین سرزمین آنها را اشغال کردهاند، «مردم اسراییل» معرفی میکردند و در درگیری تروریستهای تکفیری با دولت سوریه حق را به معارضان میدادند؟! گفت: همانها امروز میگویند همه مسئوالن باید کنار بکشند تا ما و دوستانمان زمام امور را در دست بگیریم! گفتم: یعنی نمیفهمند این چرندیات فقط باعث پوزخند ملت است؟! گفت: گندهگویی میکنند که مطرح باشند! گفتم: یارو به پزشک مراجعه کرد و گفت؛ آقای دکتر مدتی است که هیچکس به من محل نمیگذارد! دکتر گفت: نفر بعدی!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.