اقتصاد ایران روی پوست خربزه افتاد

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

در ۰1 ماهه اول امسال یک میلیارد و ۸6۸ میلیون دالر میوههای خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه صادر شده و کشورهایی مانند

لهستان، کانادا و آلمان بزرگترین مشتریان پوست مرکبات و خربزه ایران هستند. به گزارش ایسنا، صادرات پوستخربزه تاکنون حاشیههای متعددی در فواصل زمانی مختلف ایجاد کرده اما شاید جالب باشد بدانید در کتاب مقررات صادرات و واردات نیز فصلی به نام «میوههای خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه» وجود دارد و در آمارهای صادراتی نیز این محصول لحاظ شده است. طبق آمارهای ارائهشده از سوی گمرک، صادرات این بخش درمجموع پنج درصد صادرات را در برمیگیرد؛ البته طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، صادرات پوست مرکبات و خربزه درهمینمدت بالغ بر ۵31 هزار تن به ارزش بیش از 277 میلیون دالر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.