با چیستان سیاسی «مسئولیت گمشده» بازی میکند

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

مقصود فراستخواه، جامعهشناس در مصاحبه با «جماران» میگوید: «حکومت ما اکنون با چیستانی سیاسی به نام «مسئولیت گمشده»، بازی میکند. همه مسئوالن در قالب وهمناک اپوزیسیون بازی فرو رفتهاند و دیگران را مقصر قلمداد میکنند. بخش بزرگی از حاکمیت، اکنون قوهمجریه را مقصر وانمود میکند. من نمیخواهم از قوهمجریه به شکل مبتذل دفاع کنم. او هم به قدر کافی از خود ضعف و ناکارآمدی نشان میدهد اما این را متوجه میشوم که به قوهمجریه کنونی اجازه برداشتن برخی قدمهای موثر نیز چندان داده نمیشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.