پیشگویــــــــی عبدالقادر محقق نشـــــــــــد

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

عباس عبدی، فعال سیاسی و روزنامهنگار در بخشی از یادداشت خود در روزنامه اعتماد نوشت: «این روزها که بازار فالبینی و کفبینی و جادوگری سکه است. یکی از آشنایان قدیمی حدود دو سال پیش برای مطالعه مسلکهای صوفی و دراویش به جنوب هند، شهر «نیسور» در ایالت بنگلور رفته بود که از این نظر خیلی مهم و مشهور است. در آنجا یکی از صوفیهای شناختهشده به نام «عبدالقادر» را مالقات میکند و او پایان حکومت ایران را پیشگویی میکند. او آموزگار مستقیم نظریهپرداز دولت سابق است و قطعا این پیشگویی را به اطالع او هم رسانده است. ظاهرا چنین برداشتی

شده که اگر پرچم اپوزیسیونی به زمین افتاده را بردارند جانشین بالفصل آن خواهند بود! البته از موعد مذکور ظاهرا گذشته و احتماال بداء حاصل شده ولی واقعیت تصمیمات و سیاستهای این جریان از گذشته دور

برهمینمبنا و سیاق بوده و هست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.