اعتراضات دیماه قابلپیشبینیبود

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

به عقیده حسین راغفر، عضو هیاتعلمی دانشگاه الزهرا، ناآرامیهایی که دیماه سال جاری، شهرهای کشور را فراگرفت، اتفاقی قابل پیشبینی بود که در اعتراض به نابرابریهای نظام تصمیمگیری کشور اتفاق افتاد. این اقتصاددان نهادگرا در گفتوگو با ایلنا گفت: این اعتراضات در ادامه اعتراضهایی است که از زمان خاتمه جنگ تاکنون در شهرهای مختلف کشور صورت گرفته است؛ اعتراضهایی که گاهی رنگ اقتصادی و گاهی رنگوبوی اجتماعی - سیاسی داشتهاند. نقطه پیدایش اعتراضات نیز چیزی غیر از ناتوانی نظام اقتصادی موجود از برآوردهسازی مطالبات نیست.

اجازه میخواهم برای مرور اعتراضات دیماه، به جای مفهوم «نابرابری» از مفهوم «تعارض منافع» استفاده کنم؛ اینکه در مناسبات کنونی اجتماعی، تعارض شدت گرفته و گروههایی که منافعشان از سوی دیگران بیشترین آسیب را دیده راهی غیر از شرکت در اعتراضات را ندیدهاند. تعارض منافع میتواند سویه اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی داشته باشد و جامعهای که مناسبات آن بر پایه تعارض شکل گرفته باشد نتیجه همین نابرابریهاست اما خود نابرابرای را باید محصول عمده نظام تصمیمگیری و ساختار سیاسی تلقی کرد؛ اینکه تصمیمات اساسی توسط چه کسانی و برای حفاظت از منافع چه کسان دیگری گرفته میشود. اینطور مثال میزنم. وقتی نظام تصمیمگیری با افزایش نرخ ارز موافقت میکند، عده زیادی بازنده خواهند بود، مردمانی که معاش آنها دچار مشکل میشود، تولیدکنندگانی که از گردونه رقابت خارج میشوند و بیکارانی که به دلیل تعطیل کارگاه در پشت درهای بسته ماندهاند، همه در زمره بازندگان گرانشدن بهای ارز هستند. یادمان باشد که خود بیکاری منشا نابرابری، فقر و سرآغاز تعارض منافع در جامعه است، برای همین اگر بگوییم خود نظام تصمیمگیری معارض درست میکند، حرف بیراهی نزدهایم.

از زمان خاتمه جنگ تا سال ۵۸ بیش از ۰۸ شورش شهری در مناطق مختلف کشور اتفاق افتاده که علت همه آنها به نارضایتی از نظام تصمیمگیری بازمیگردد؛ البته تاکید دارم که علت این نابرابری تنها جنبه درآمدی ندارد، میخواهم بگویم در جامعهای که دچار نابرابری میشود، شاید قربانیان قدرت تحلیل نداشته باشند اما میفهمند که مسئولیت پاسخگویی متوجه نظام تصمیمگیری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.