توهم‌احمد‌ينژاد

Vaghay Ettefaghie - - سیاست - ابوالقاسمرئوفيان دبيرکل حزب اسالمي ايران زمين

رفتارهايي که اين روزها بهطور پيدرپي از محمود احمدينژاد سر ميزند، فقط يک فرار رو به جلو است و همه ميدانند که اين چهره در هشت سالي که دولت را در اختيار داشت، با راهنماييهاي غلط اطرافيانش چه کارهايي کرد و چه آسيبهايي به کشور رساند. بههميندليل بايد بگويم که اگر او فکر ميکند که با اين کارهاي نمايشي ميتواند براي خود پايگاهي درست کند، سخت در اشتباه است و مردم ايران به قدري از او ناراحتاند که بعيد به نظر ميرسد فريب رفتارهاي او را بخورند. من درباره متن نامه او به رهبري اظهار نظري نميکنم اما به نظر ميآيد که او عالقه دارد بههرصورت ممکن علم مخالفخواني را در دست بگيرد. به اعتقاد برخي مطالبي که در اين نامه مطرح شده به انحاي مختلف ميتواند دغدغه مردم و البته شخص مقام معظم رهبري نيز باشد اما احمدينژاد با زيرکي سعي دارد تا خود را بهعنوان وکيل ملت جا بزند. درحاليکه افکار عمومي به خاطر دارد که در بين همکاران دولتي احمدينژاد، چه کساني سوءاستفادههاي شگفتآوري داشتند و چقدر از اموال بيتالمال هم به تاراج رفت و ازسويديگر، با ريختوپاشهاي اضافي چه حيف و ميلهايي در کشور شد. به نظر من محمود احمدينژاد هنوز دچار توهم است و با نامهنگاري به مقام معظم رهبري تالش ميکند تا خودش را بزرگ کند و هدف مشخصش هم اين است که مقام معظم رهبري به نامهاش جواب بدهد، ولو اينکه جواب منفي هم باشد. در اين شرايط او ميتواند اين ادعا را داشته باشد که فردي تاثيرگذار در کشور است. شرح اين شرايط ما را به اين نتيجه ميرساند که مطالبات اين روزهاي رييسدولت اسبق «کلمه حق يراد بها الباطل» است به اين معني که حرف صحيح را با قصد و نيتي باطل و ناحق ميزند.پيشنهاد من به احمدينژاد اين است که خودش را بيش از اين از نظر مردم نيندازد و بداند که در افکار عمومي بهعنوان کسي که هزينههاي زيادي را به کشور تحميل کرده است، نميتواند ادعاي عدالت و حق داشته باشد، پس بهتر است با اين واقعيت کنار بيايد که براي هميشه از حضور در عرصه اجرايي و مديريتي کنار گذاشته شده است و بههميندليل قبل از اينکه صبر نظام به سرآيد، به دانشگاه برگردد و تدريس کند؛ البته بايد به ياد داشته باشيم که احمدينژاد بايد خود را براي مواجهه با پروندههاي تخلفات خود و ياران حلقهاش در دادگاه، آماده کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.