احمد‌ينژاد،‌تنهاتر‌از‌هميشه

واکنشها به نامه احمدينژاد از مجمع تشخيص تا مجلس

Vaghay Ettefaghie - - سیاست - مهشيدستوده دبيرگروهسياسی

نامه مينويسد، کسي پاسخ نميدهد. ضرباالجل ميدهد کسي توجهي نميکند. سفر استاني ميرود کسي به استقبالش نميرود. حتي برنامه کوهنوردي هفتگي هم ميگذارد تا شايد از سياهيلشکر سالهاي قبل بتواند چند نفري را به دور خود جمع کند. همه برنامههايش با شکست مواجه شده است. محمود احمدينژاد درست در 61 سالگياش در جايي ايستاده است که نهتنها آن را دوست ندارد بلکه آشفتهاش هم کرده است. اين آشفتگياش تا آنجا شدت يافته که همه را هدف قرار داده است. از دولت خيلي وقت است که گذشته و روساي مجلس و قوهقضاييه را هدف قرار داده اما نامه آخر به رهبري عالي نظام، آخرين اقدامي بود که به نظر ميرسيد در اين آشفتگي انجام دهد. مردي که اصولگرايان سالها قبل براي حمايت از او از يکديگر پيشي ميگرفتند حاال تنهاي تنهاست و برايش از آن روزهاي پرجمعيت تنها يکیدو نفر باقي مانده است. افرادي که هر کدام از آنها روزگاري ناخوشتر از ديگري در محاکم قضايي دارد. احمدينژاد ديگر هيچ چيز براي باختن ندارد و همين هم اين روزها او را به موجودي جديد تبديل کرده است. احمدينژادي که اين روزها نامه مينويسد و خواهان برگزاري انتخابات زودهنگام مجلس و رياستجمهوري و حتي برکناري رييس قوهقضاييه ميشود خوب ميداند که اين درخواستها جوابي ندارد اما همه خوب ميدانند که احمدينژاد در حال سرمايهگذاري براي آيندهاي است که شايد حتي اصولگرايان هم از اعتراف به آن وحشت داشته باشند. احمدينژاد هم آشفته است و هم هراسان. هم نگران است و هم از آينده واهمه دارد، همين شرايط صفت «غيرقابل پيشبيني بودن» او را شدت ميبخشد. او حتي واسطههاي پيشين خود را هم از دست داده است. سيدمحمود هاشميشاهرودي که روزگاري واسطه او بود هم به صف منتقدانش پيوسته است. احمدينژاد حاال تنهاتر از هميشه است.

انتقاد‌تند‌هاشم ‌يشاهرودي‌از‌احمد ‌ينژاد

محمود احمدينژاد برخالف همه چهارسال اخير که ترجيح داده است در همه جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام حاضر باشد و غيبت سالهاي رياستش بر دولت را جبران کند ديروز در اين جلسه غايب بود. هرچند احتماال او طرفدار پر و پا قرص رييس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام است اما ديروز پس از آن نامه جنجالي که هفته گذشته نوشته بود به جلسه مجمع نرفت تا صندلياش در روزي که رييس مجمع ميخواست اتفاقا از او انتقاد کند خالي باشد. هاشمي شاهرودي که چندي است پس از سفر درمانياش به آلمان جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام را به صورت مرتب برگزار ميکند در جلسه روز گذشته انتقادي تلويحي از احمدينژاد داشت که صندلي خالياش چند صندلي آنطرفتر از صندلي رييس مجمع سخت به چشم ميآمد. او در سخنانش با انتقاد از رفتارها و سخناني که از سوي برخي مسئوالن و چهرههاي سياسي در فضاي جامعه ابراز ميشود گفت: «متاسفانه برخي مواقع شاهد رفتارهايي خارج از چارچوب دين و قانون از کساني هستيم که در کشور مسئوليت و اختيارات داشته يا دارند. کساني که ميبايست پاسخگوي عملکرد و تصميمات خود در قبال مردم و کشور و نظام باشند، مطالبي را مطرح ميکنند که خوراک تبليغي دشمنان و رسانههاي معاند بيگانه را فراهم ميکند.» رابطه هاشمي شاهرودي و محمود احمدينژاد رابطه خاصي بوده است. در سالهاي رياست احمدينژاد بر دولت و رياست هاشمي شاهرودي بر قوهقضاييه، رابطه دو قوه بسيار گرم بود. احمدينژاد جزو اولين افرادي بود که پس از انتخاب هاشمي شاهرودي به رياست مجمع تشخيص براي او پيام تبريک فرستاد و شنيدهها حکايت از آن داشت که هاشمي شاهرودي جزو افرادي بوده است که در اين سالها برخالف بسياري از چهرههاي اصولگرا رابطه خود با احمدينژاد را حفظ کرده است. زماني هم که رياست هاشميشاهرودي بر قوهقضاييه پايان يافت و او رياست شوراي حل اختالف قوا را بر عهده گرفت احمدينژاد سر هر موضوعي از اين کارگروه بود که استمداد ميطلبيد و اميد داشت با وساطت هاشمي شاهرودي اختالفات او با مجلس يا قوهقضاييه حل شود. حاال واسطه هميشگي احمدينژاد نيز از نامه اخير ناراضي شده است و در جلسه ديروز مجمع علني زبان به انتقاد از احمدينژاد گشود. نکته ديگري که در جلسه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام به چشم آمد صحبتهاي درگوشي محمدرضا باهنر، دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري و غالمعلي حدادعادل بود که به مدت طوالني ادامه داشت. برخي تحليلگران احتمال ميدهند که نامه احمدينژاد يکي از مهمترين داليل اين گفتوگوي طوالني باشد.

پاسخ‌شديد‌مطهري‌به‌احمد ‌ينژاد

در تمام اين سالها علي مطهري منتقد شماره يک اصولگراي محمود احمدينژاد بوده است. در سال پرحادثه 88 که اصولگرايان تمام قد پشت احمدينژاد ايستاده بودند اين علي مطهري بود که با مصاحبههاي تند و تيزش پيشبيني اين روزها را براي او کرده بود. از رفتارهاي سياسي و موضعگيريها و همينطور عملکرد دولت او انتقاد ميکرد و به حاميان صددرصدي او خرده ميگرفت. با اين همه اصولگرايان بسياري بودند که از رفتار سياسي مطهري و انتقادهاي او ناراضي بودند اما مطهري راه خود را رفت و حتي محمود احمدينژاد را براي اولينبار به صحن علني مجلس کشاند تا از او سوال بپرسد. ديروز هم مطهري نسبت به رفتار اين روزهاي احمدينژاد بهويژهنامه اخير او به رهبري انتقاد کرد و در يادداشتي نکات مهمي را در مورد احمدينژاد مطرح کرده است. به گزارش ايسنا در نامه مطهري آمده است: «آقاي احمدينژاد در نامه اخيرش به مقام رهبري بر انجام اصالحات تاکيد کرده است. موضوعات شايسته اصالح چنانکه از مضمون نامه ايشان برميآيد به اين شرح است: قدرت و اختيارات بسيار گسترده و بيبديل رهبري، دفتر مقام رهبري، انتخابات رياستجمهوري و مجلس شوراي اسالمي که بايد بدون مهندسي شوراي نگهبان و دخالتهاي نهادهاي نظامي و امنيتي باشد، قوهقضاييه، که بايد رييس آن فورا تغيير کند و مرجعي مستقل براي رسيدگي به شکايات مردم از اين قوه تعيين و معرفي شود. زندانيان سياسي، که بايد آزاد شوند.» او همچنين در ادامه نوشته است: «براي محدود شدن اختيارات رهبري نياز به تغيير قانون اساسي است که البته در نامه آقاي احمدينژاد هم به آن اشاره شده است. اصالح دفتر مقام رهبري - که ظاهرا مقصود آقاي احمدينژاد کوچک شدن آن است – مربوط به خود مقام رهبري و مجلس خبرگان رهبري است. درخواست برگزاري انتخابات رياستجمهوري و مجلس بدون مهندسي شوراي نگهبان و دخالت نهادهاي نظامي و امنيتي، مفهوم مخالف آن اين است که در انتخاباتهاي اخير، بهويژه در سالهاي ۴8 و 88 که آقاي احمدينژاد در متن قضايا بوده است، مهندسي شوراي نگهبان و دخالت نهادهاي نظامي و امنيتي وجود داشته است. سوال اين است که اگر چنين چيزي واقعيت دارد چرا ايشان در همان زمان اين موضوع را اعالم نکردند؟ آيا اعالم امروز ايشان به معني تهديد قوهقضاييه نيست که مثال اگر بقايي و ساير دوستان را مجازات کنيد يا پروندههاي خود من را به جريان بيندازيد حقايقي را افشا خواهم کرد، تا قوهقضاييه منصرف شود؟» نايبرييس مجلس در ادامه تاکيد کرده است: «تعيين و معرفي مرجعي مستقل براي رسيدگي به شکايات مردم از قوهقضاييه نيز نيازمند تغيير قانون اساسي است و درخواست آزادي زندانيان سياسي و سخت نگرفتن به منتقدان نيز چيزي است که بسياري از مصلحان جامعه بارها اعالم کردهاند و البته آقاي احمدينژاد هم حق دارد آن را اعالم کند اما بايد بداند که بسياري از زندانيان سياسي به خاطر حوادث سال 88 و پس از آن زنداني شدهاند، حوادثي که آقاي احمدينژاد سلسلهجنبان آن بود. در مجموع به آقاي احمدينژاد بايد گفت بسياري از پيشنهادات شما درست است اما بهتر آن بود که اينها را در زمان صدارت خود و الاقل قبل از بازداشت دوستانتان و مطرح شدن پروندههاي خودتان ميگفتيد تا شائبه «کلمه حق يراد بها الباطل» در اذهان تداعي نشود و خالصه به قول شاعر: آمدي جانم به قربانت ولي حاال چرا».

مشايي:‌نم ‌يترسيم

دادگاه تجديدنظر حميدرضا بقايي روز گذشته پايان يافت و بقايي در پايان اين دادگاه از ماجراي سکهها و کارت هديههايي که در دولتهاي نهم و دهم به برخي مقامات داده شده بود گفت. موضوعي که گويا او در دادگاه هم به آن اشاره کرده بود. بقايي در اين مورد گفت: «يکسري سکه و کارت هديه به مقامات داده شد که بخاطر رعايت شأنشان رسيد اخذ نشده بود، دادسرا اين موضوع را به منزله اختالس گرفته بود. در صورتي که به من دستور دادند و من اقدام کردم ولي به پاي من نوشته شد. در جلسه امروز اين موضوع را توضيح داديم و آقاي جزءخراساني با اسناد و مدارک اثبات کرد که گيرندههاي اين هدايا مشخص بوده و طبق قانون انجام شده است.» به گزارش ايلنا، او در ادامه گفت: «قرار شد براي دفاعيات آخر اليحه ارائه دهيم و ظرف چند روز آينده آن را به دادگاه ارائه دهيم. تمام اتهامات وارده ارتباطي به من نداشت و هرچه ديگران کار انجام داده را به من ميگفتند، ضمن اينکه آن کارها هم قانوني بوده است و همه يا مصوبه دولت بوده يا طبق مقررات انجام شده اما سوءنيتي در کار نبوده که قاضي شعبه 105۷ و بازپرس همه را بهعنوان اتهامات مالي نوشته بودند ولي پرونده سياسي است.» با وجود اينکه اين روزها بسياري بر اين باور هستند که احمدينژاد و اطرافيانش از آينده احتمالي خود وحشتزده هستند اما خود آنها نظر ديگري دارند. اسفنديار رحيممشايي هم که روز گذشته به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار شده بود به اين موضوع پاسخ داد و گفت: «قانون معياري براي شناخت سره از ناسره است. امروز ما نسبت به دستگاه قضايي انتقاداتي داريم. از بقايي تشکر ميکنم که با ايستادگي و مقاومت خود اين رويه در دستگاه قضايي را افشا کرد و جامعه متوجه شد که جرياني هست که ميخواهد عدالت در جامعه برپا شود. اذعان رهبري هم دراينراستا است و اميدواريم با جديت اين مسير را پيش ببريم.» مشايي با تاکيد بر اينکه بههيچوجه نه نگرانيم و نه ميترسيم، گفت: «اگر چوبهدار هم بزنند خودم راحت از خانه بيرون ميآيم و ميروم باال. اگر شالق بزنند هم من آماده هستم. هر نوع محکوميتي را استقبال و به آن افتخار ميکنيم.» مشايي تصريح کرد: «من هشدار ميدهم. آنها گمان ميبرند اين روند قابل ادامه يافتن است اما اين روند ادامه نخواهد يافت. جريان اصالح بنيادين در کشور ما براساس انقالب و خواسته امام و رهبري و شهيدان انجام خواهد شد و متوجه خواهند شد کساني که دستور ميدهند، کساني نيستند که بخواهد از آنها حمايت کنند.» او گفت: «من امروز براساس ابالغيه در دادسرا حضور پيدا کردم و اگر 100 جلسه ديگر هم دعوت کنند با کمال ميل ميپذيرم و گزارش آن را به مردم خواهم داد.» روزهاي ناخوش احمدينژاديها ادامه دارد. از يکسو پاي همه آنها به دادگاه باز شده است و ازسويديگر، نامههاي اين روزهاي او مثل نامههايي که به روساي جمهور آمريکا مينوشت بيپاسخ ميماند و تنها تلي از انتقادات به او باقي ميماند. اين همان آيندهاي است که شايد خودش هيچ وقت آن را پيشبيني نميکرد و آشفتگيهاي اين روزهايش هم نشان از بهتزده بودنش دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.