روياي‌محال‌ احمد‌ينژاد

Vaghay Ettefaghie - - سیاست - سيدکاظماکرمي نماينده ادوار مجلس شوراي اسالمي

با توجه به مواردي که در نامه احمدينژاد به مقام معظم رهبري آمده است، فقط ميتوان به اين تحليل رسيد که او شبانهروز در اين فکر است که نامش همچنان در رسانهها و البته فکر و ذهن مردم مطرح باشد. از نگاه من تحرکات اين روزهاي او هدف ديگري نميتواند داشته باشد. اينکه چنين چهرهاي با پيشينهاي معلوم که همه از آن خبر دارند ادعا دارد که از بيعدالتيها رنج ميکشد ...و بحثي است که مردم بيشتر آن را يک طنز ميدانند. از نگاه من عجيب است چهرهاي که هشت سال رييسدولت بوده و قبل از آن هم سمتهاي مهمي چون شهرداري پايتخت و استانداري داشته است، تا به اين حد سادهانديشانه به دنبال بازگشت به قدرت است. احمدينژاد نميداند که با توجه به اتفاقهاي يکسال اخير، ديگر هيچ شانسي براي بازگشت به مسئوليت ندارد. او در شرايطي براي حق، سينه چاک ميدهد که در ماههاي آخر حضورش در پاستور به جز سه وزير، به ساير اعضاي کابينه از 50 تا 80 سکه داد البته شايد هم خودشان را صاحب خزانه ملي ميدانستند اما بيشک چنين رفتاري با اظهارات اين روزهاي آنان بسيار متناقض است. بهتر است، مشاوران و اطرافيان احمدينژاد به او متذکر شوند که مردم يادشان مانده است که مثال در سفر به آمريکا بيش از صد نفر را به همراه خود با هزينههاي ملي به نيويورک ميبرد و به همين دليل، هيچکس باور نميکند که يک فردي در طول 6 سال اينقدر تغيير کرده باشد. درحاليکه در آن سالها به بيعدالتي عادت کرده بود و اصرار داشت، به يکباره در قالب کسي که دغدغه مردم دارد، به جامعه معرفي کند. نکته ديگر هم اين است که برخي آقاياني که در آن سالها بيتوجه به اينکه بهدليل حضور در مناصب حکومتي نبايد از کسي جانبداري کنند، براي راي آوردن او قطاري از تعريف و تمجيدها را رديف ميکردند، بايد االن جواب دهند که چرا چنين چهرهاي را در حد رياست بر دولت ميدانستند. از آنجايي که برخي از اين چهرهها از روحانيون سرشناس هستند، بهتر است که براساس تکليف شرعي از مردم عذرخواهي کرده و حالليت بطلبند. اين روزها برخي اين سوال را مطرح ميکنند که نظام با چنين فردي بايد چطور رفتار کند؟ در پاسخ به اين سوال فقط ميتوانم به اين نکته اشاره کنم که وقتي برخي بهدليل کارهايي که به مراتب درجه خطاي کمتري داشته، در زندان هستند و از دستگاه قضايي احکام مختلفي گرفتهاند، اينکه احمدينژاد با وجود اين حرکاتي که به آنها اشاره کردم آزادانه بچرخد، باعث سلب اعتماد عمومي به قوهقضاييهميشود. بههميندليل درباره احمدينژاد هم بايد براساس قانون اساسي اعمال قانون شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.