رويکرد‌ايرا‌ن ‌و‌آينده‌برجام

Vaghay Ettefaghie - - سیاست - عليبيگدلي کارشناس مسائل سياست خارجي

بارها گفته شده و تحليلهاي زيادي هم در اين خصوص مطرح شده است که برخي در ايران اصرار به اين دارند که برخي مناسبات بينالمللي پذيرفته نشود.ازسويديگر،بايدتوجهداشتهباشيمکهفضاي داخلي ايران به گونهاي است که با نوعي تنوع قدرت و تنوع تصميمگيري در آن مواجه هستيم که چنين شرايطي باعث ميشود تا نوعي سردرگمي در کشور ايجاد شود. به همين دليل، بايد گفت که در وهله اول بايد اصول ديپلماسي را وارد رشتههاي علوم سياسي کنيم تا بلکه اين مشکل به مرور زمان حل شود. در شرايط فعلي شاهد هستيم رياستجمهوري اياالتمتحده آمريکا به تنهايي تالش ميکند تا توافق 5+1 را برهم بزند. در اين شرايط ايران ميتواند با انتخاب رويکردي منطقي، با اروپاييها به همصدايي برسد و آنها را به سمتي هدايت کند که به جاي چرخش به سمت آمريکا، خود را متعهد به پايبند بودن به مفاد امضا شده در برجام کنند. در چنين حالتي، آمريکا و کشورهايي چون عربستان و اسراييل با هيچ برنامهاي نميتوانند خللي در آن ايجاد کنند. نکته مهم ديگر هم اين است که مخالفان داخلي به شکلي کنترل شوند زيرا نوع مخالفتها و رفتارها و گفتارهايي که از خود بروز ميدهند، بيتاثير در اراده و انگيزه خارجيهايي که قرار را بر مقابله با ايران گذاشتهاند، نيست. بههميندليل، مجلس شوراي اسالمي، دولت و حتي قوهقضاييه با توجه نشاندادن به اهميت شرايط کشور در برهه حساس فعلي بايد موانع جدي را پيش روي منتقدان يا مخالفان داخلي بگذارند تا ندانمکاريهايشان برنامههاي دستگاه ديپلماسيراتحتتاثيرقرارندهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.