ادامه‌جلسات‌خلوت‌مجمع‌تشخيص

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوره جديد خود به رياست سيدمحمود هاشمي شاهرودي خلوتترين روزهاي اين سالهاي خود را تجربه ميکند. عالوه بر احمدينژاد که روز گذشته در اين جلسه غايب بود، صندلي روساي سه قوه هم در اين جلسه خالي بود. البته

«وقايعاتفاقيه» چندي پيش در گزارشي به غيبت حسن روحاني، رييسجمهور در جلسات دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرده بود اما روز گذشته عالوه بر حسن روحاني، علي الريجاني و صادق آمليالريجاني هم به جلسه مجمع نرفتند تا اين نهاد روزهاي خلوت خود را تجربه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.