انتقاد از حراج استقالل براي امنيت

وزیر امورخارجه مطرح کرد

Vaghay Ettefaghie - - سياست -

وقايعاتفاقيه: محمدجواد ظريف که بهتازگي از سفر خارجي به کشور بازگشته، روز گذشته در دو مراسم شرکت کرد؛ يک مراسم مربوط به ايثارگران بود که در آن وزير امورخارجه از سالهاي تحريم گفت و روزهاي مذاکره و ديگري همايش الگوهاي نظم منطقهاي در جهان پساداعش بود. محمدجواد ظريف روز گذشته و در هر دوي اين مراسم بيشتر نقش يک روايتگر را داشت. روايت از کشورهايي که به قول او با قهر کشورهاي بزرگ، لرزه بر اندامشان ميافتد و با لبخند آنها هم احساس شعف ميکنند. کشورهايي که از نگاه محمدجواد ظريف، آبرو و استقاللشان را براي داشتن امنيت به کشورهاي بزرگ فروختهاند. ظريف از سالهاي تحريم و مذاکره هم روايت کرد و از نتايج انتخاباتها باوجود تحريمها گفت. گزيده اظهارات محمدجواد ظريف را به نقل از ايسنا و ايرنا در جدول زير ميخوانيد:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.