برنامه هستهای و برجام

Vaghay Ettefaghie - - سياست -

برخی کشورهای منطقه آبرو، استقلال، عزت، شرف و حیثیتشان را گرو گذاشتند و منابع سرشار کشورشان را به تاراج کمپانیهای تسلیحاتی دادند تا برای خود امنیت بخرند. در منطقه کشورهایی زیر چتر حمایتی هستهای هستند یا خودشان دارای سلاح هستهای هستند. کشورهایی را میبینید که سالانه دهها و صدها میلیارد دلار هزینه تسلیحاتی میکنند چون امنیت خود را وامدار کشورهای خارج از منطقه میدانند. با یک قهر کشورهای بزرگ، لرزه بر اندامشان میافتد و با یک لبخند آنها احساس شعف و امنیت میکنند. بعد از برجام، برخی کشورهای منطقه سراسیمه به کمپ دیوید رفتند و اعلام کردند که چرا ما را رها کردید، بدون شما امنیت و استقلال نداریم. به یاد داریم بعد از اینکه طرف به منطقه ما آمد با امرای کشورها رقص شمشیر انجام دادند و از خود بیخود شدند و احساس کردند امنیت جدیدی پیدا کردهاند؛ ما در چنین منطقهای زندگی میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.