صنایع دفاعی

Vaghay Ettefaghie - - سياست -

حتما داشتن بهترین ابزارها برای اینکه بار دیگر جنایتکاری همچون صدام حسین شهرهای ما را موشکباران نکند، مهم است و این قابل مذاکره نیست اما مگر این ابزارها را همسایگان ما ندارند، مگر دیگران تسلیحات و هواپیماهای جنگنده فوقمدرن و موشک ندارند. مگر عربستان موشکهایی با برد 2500 کیلومتر ندارد، مگر موشکهای سعودی قابلیت حمل سلاح هستهای ندارند. برد موشکهای عربستان به 12 هزار کیلومتر میرسد. جمهوری اسلامی ایران با این میزان وسعت و جمعیت کل هزینههای نظامی آن بین 12‬ تا ‪16 میلیارد دلار است اما چیزی که ما را از آنها متمایز کرده و آرامش و امنیت را برای کشور به ارمغان آورده، چیزی جز مردم ایران نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.