سیاست داخلی ایران

Vaghay Ettefaghie - - سياست -

جمهوری اسلامی ایران با این میزان وسعت و جمعیت کل هزینههای نظامی آن بین 12‬ تا ‪16 میلیارد دلار است اما چیزی که ما را از آنها متمایز کرده و آرامش و امنیت را برای کشور به ارمغان آورده، چیزی جز مردم ایران نبوده است. مشاهده کردند وقتی تمام تحریمهای آنان به جای دورکردن مردم و حاکمیت آنها را به هم نزدیک کرد و 73 درصد مردم در انتخابات سال 1392 پای صندوقهای رای آمدند به این نتیجه رسیدند که تحریم نمیتواند ملت ایران را به زانو درآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.