غوطهور در بحران

کنشها و واکنشها نسبت به عمليات سوريه در غوطه شرقي

Vaghay Ettefaghie - - جهـــــان - سيدمحمدرضامتقي خبرنگار گروه جهان

بحران «غوطه شرقي» سران و رسانههاي جهان را تحتتاثير خود قرار داده و نگرانيهاي بينالمللي از تشديد جنگ در سوريه در حال افزايش است. از جانب ديگر، دولت مستقر سوري معتقد است اگر اين عمليات متوقف شود هر لحظه بايد منتظر سقوط دمشق بود زيرا مامني براي تروريستهاي «النصره» است. اما رسانههاي غربي مانند «يورونيوز» مدعي هستند تنها در دو روز گذشته (جمعه و شنبه) دستکم ۰۵۲ نفر کشته و بيش از ۰۰۲۱ نفر زخمي شدهاند. اين درحالي است که طبق توافقنامه «آستانه» که ميان روسيه، ايران و ترکيه به عمل آمده، غوطه شرقي يکي از مناطق کاهش تنش بهشمار آمده بود اما از روز يکشنبه گذشته بهطرز بيسابقهاي نيروهاي سوري آتشباري خود را به اين مناطق افزايش دادهاند. به گفته روزنامه «الوطن»، جنگندههاي روسيه نيز براي کمک به ارتش سوريه در «ريشهکن کردن تروريسم» در غوطه شرقي، از سهشنبه شب گذشته «مراکز جبههالنصره در غوطه» را بمباران ميکنند. يک منبع ميداني به اين روزنامه اطالع داده که بمباران «پيوسته» ارتش، مراکز النصره را در تمام غوطه هدف قرار داده است. شايان ذکر است که غوطه شرقي در فاصله ۰۱ کيلومتري شرق مرکز دمشق پايتخت سوريه قرار دارد. به گزارش خبرگزاري «آناتولي» حدود ۰۰4 هزار غيرنظامي که نيمي از آنها کودکان هستند در آنجا زندگي ميکنند. در سه ماه گذشته، ۵81 کودک و 9۰۱ زن کشته شدهاند. بيش از پنج سال است که اين منطقه تحت محاصره قرار دارد و تقريبا يک سال است که مواد غذايي و تجهيزات پزشکي به اندازه کافي وارد منطقه نميشود. در کنار اين مطالب معارضين مدعي هستند از سال 3۱۰۲ و آغاز جنگ در اين منطقه تاکنون 46 بار دولتيها با سالحهاي شيميايي به غوطه شرقي حمله کردهاند. چيزي که توسط دولت «بشار اسد» هميشه تکذيب شده است. حکومت سوريه معتقد است تروريستها در غوطه شرقي غيرنظاميان را بهعنوان سپر انساني استفاده ميکنند و با موشکها پايتخت سوريه را هدف قرار ميدهند. اين منطقه به حدي به دمشق نزديک است که کاخ رياستجمهوري سوريه کامال ميتواند صداي انفجار بمبها را بشنود و دود ناشي از آن را ببيند.

واکنشهاي جهاني

«آنگال مرکل»، صدراعظم آلمان و «امانوئل مکرون»، رييسجمهور فرانسه، در نامهاي به «والديمير پوتين» خواهان آن شدهاند که روسيه درباره غوطه شرقي مسئوليت بپذيرد و براي برقراري آتشبس در آن همکاري کند. به گزارش «الجزيره»، «دونالد ترامپ»، رييسجمهور آمريکا هم با انتقاد شديد از روسيه و سوريه، آنها را مسئول مرگ غيرنظاميان در غوطه شرقي دانسته و گفته است اقدامات آنها «مايه ننگ انسانيت» است. شوراي امنيت سازمان ملل براي چندمين بار رايگيري درباره قطعنامهاي براي غوطه را به تعويق مياندازد. روسيه با پيشنويس قطعنامه براي آتشبس ۰3 روزه در غوطه مخالفتهايي داشته و رايگيري درباره آن از روز پنجشنبه چند بار به تعويق افتاده است. «واسيلي نبنزيا»، نماينده روسيه در سازمان ملل گفته هنوز توافقي بر سر پيشنويس اين قطعنامه که «سوئد» و «کويت» تهيه کردهاند، حاصل نشده و روسيه در حال افزودن متممهاي اصالحي به آن است. «سرگئي الوروف»، وزيرخارجه روسيه هم پيشتر گفته بود مسکو با تصويب اين قطعنامه مخالفتي ندارد به شرط آن که آتشبس شامل حال گروههاي تکفيري مستقر در غوطه شرقي نشود، گروههايي «تحرير شام» که به ارتباط با «القاعد» هم منسوب است و در غوطهشرقي پايگاه دارد.

واکنش به واکنشها

بنا به اعالم گروه «ديدهبان حقوق بشر سوريه» پنج روز بمباران غوطه شرقي تاکنون دستکم 416 کشته برجا گذاشته و شمار مجروحان در اين منطقه ۲116 نفر اعالم ميشود. اما «بشار الجعفري»، نماينده دائم سوريه در سازمان ملل در گفتوگو با يک تارنماي خبري لبناني تاکيد کرد که نيروهاي دولتي سوريه غيرنظاميان را در غوطه شرقي دمشق بمباران نميکنند. الجعفري روز جمعه در گفتوگو با تارنماي خبري «ليبانون فايلز» در واکنش به ادعاي بمباران ساکنان غوطه بهوسيله جنگندههاي ارتش سوريه گفت: «آيا اين عاقالنه است که دولتي مردم خود را به قتل برساند؟ چطور ممکن است دولتي با کشتار مردم خود سود ببرد؟ اصال فايده نظام سوريه در کشتار ملت خود چيست؟» نماينده سوريه در سازمان ملل اتفاقهاي اخير را «نمايش» کشورهايي دانست که به گفته او از تروريستها در غوطه شرقي دمشق حمايت ميکنند. او بهطور مشخص به انگليس، آمريکا و فرانسه اشاره کرد. او افزود: «آنها ميخواهند کشور ما و منطقه را به اراذل و اوباشي همچون گروههاي تروريستي داعش و جبههالنصره تسليم کنند». حال بايد ديد فشارهاي بينالمللي از جانبي و تالشهاي دولت سوريه براي بازپسگيري غوطه شرقي از جانب ديگر، روند صلح سوريه را به چه وضعيتي مبدل ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.