اخبار جعلي آنالين و چالش دموکراسي

Vaghay Ettefaghie - - جهـــــان - پاول چادويک تحليلگررسانه

دیپلماسي‌ ایراني: «جان ورنر مولر» دانش آموخته دانشگاه «پرينستون» در کتاب کوچکش «پوپوليسم چيست؟» ميگويد زماني خود را آشکار ميکند که تالش دارد مشروعيت مخالفان سياسي خود يا برخي از شهروندان را انکار کند: «مشکل پوپوليستهاي ضد جمعگرايي چيست؟ آنها هميشه ديگران را انکار ميکنند... آنها ادعا ميکنند که تنها نماينده مشروع مردم هستند و بههميندليل، سايرين حداقل از نظر اخالقي به شکلي بديهي فاقد شرايط الزم هستند... کساني هم که در برابر ساخت نمادين پوپوليستها از مردم واقعي قرار نميگيرند بازندگاني خارج از بازي هستند.» مولر معتقد است ماجرا به ساير سياستمداراني بازميگردد که ميخواهند خط دموکراتيک را حفظ کنند. آناليزهاي او زماني به ذهنم آمد که «ترزا مي» در هفته گذشته درباره دموکراسي صحبت کرد. او در «منچستر» به مناسبت صدمين سالي که حق راي به زنان داده شد سخنراني کرد. همان روز موسسه اينترنتي «آکسفورد» مقاالت ارزشمندي را منتشر کرد که نموداري از اين بود که چگونه پوپوليسم از طريق رسانههاي اجتماعي در حال گسترش است. آمريکاييها به شکلي فزاينده جدا شدهاند و بين آنها فاصله افتاده است. در هر سو اطالعاتي به ميدان آورده ميشود تا طرف ديگر را در ذهن مردم خراب کند. بسياري از اين اطالعات غيرقابل

اعتماد هستند. هفته گذشته کميته پارلماني بريتانيا درباره اخبار جعلي جلسهاي داشت و اميدوار است که سه شرکت عمده و بزرگ فضاي مجازي يعني توييتر، فيسبوک و گوگل اهميت بيشتري به اين مسائل داده و از عواقب حضورشان در صحنه سياسي و زندگي سياسي مردم آگاه شوند. آنهايي که در سوي دموکراسي حضور دارند بايد رکتر درباره چالشهايي که با آن مواجه هستيم صحبت کنند. سخنراني مي درباره اهميت حق راي و تاکيد بر اهميت دموکراتيک آزادي بيان، مطبوعات آزاد و باالرفتن تحمل عمومي است. «درحالي که چيزهاي زيادي براي جشنگرفتن وجود دارد اما من نگران بحث عمومي در جامعه امروز هستم که در حال نابودي است. حاال مخالفتکردن سختتر است و تحمل ديدگاههاي مخالف وجود ندارد. معتقدم که همه ما، افراد، دولتها و رسانهها بايد مسئوليت خود را بپذيريم و کمک کنيم بحث عمومي بيشتر و کثرتگرايي پذيرفته شود».موسسهاي به نام «اودو پپر» اخبار جعلي منتشر شده در توييتر و فيسبوک را بين اکتبر ۷۱۰۲ تا ژانويه 8۱۰۲ را بررسي کرده است. آنها به اين مسئله پرداختهاند که چگونه اخبار و روايتهاي جعلي با گسترش در بين مردم تبديل به فرهنگ اقتصادي و سياسي واقعي ميشوند. در توييتر طرفداران «ترامپ» ۵9 درصد اخبار جعلي را منتشر ميکنند. در فيسبوک 91 درصد اخبار جعلي به تندروها برميگردد. در تمام گروههايي که مورد مطالعه قرار گرفتهاند 4۵ درصد درگير اخبار جعلي در توييتر و 33 درصد درگير چنين اخباري در فيسبوک هستند. اين تحقيق نشان ميدهد که در آينده با چه چالش بزرگي روبهرو هستيم و چقدر الزم است که سياستمداران و رسانههاي ما خود را آماده اين مسئله کنند و اين پرسش را در ذهن داشته باشند که چگونه ميخواهند خط دموکراتيک را حفظ کنند.

منبع:‌گاردین/‌مترجم:‌روزبه‌آرش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.