ترامپ محبوب

Vaghay Ettefaghie - - جهـــــان -

ميزان محبوبيت رييسجمهور آمريکا براي اولينبار از ماه ژوئن به ۰۵ درصد رسيد. طبق نظرسنجي موسسه «راسموسن»، نيمي از آمريکاييها عملکرد «دونالد ترامپ» در رياستجمهوري را خوب توصيف ميکنند اما 9۴ درصد هم مخالف آن هستند. به گزارش «ايسنا»، به نوشته روزنامه «ديليميل»، محبوبيت دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريکا در دو ماه اول ورود به کاخ سفيد باالي ۰۵ درصد بود اما انتقاد مکرر و ظن به ارتباط با روسيه منجر به سقوط محبوبيت او شد. طبق نظرسنجي جديد

موسسه «راسموسن»، محبوبيت ترامپ در 14 درصد از روزهايي که او ساکن کاخ سفيد شده، مثبت

۰۵ درصد بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.