حکم جلب 41 نسلکش سوداني

Vaghay Ettefaghie - - جهـــــان -

وقای‌عاتفاقیه: کميته حقوق بشر سازمان ملل، نام 41 دولتمرد و نظامي «سودانجنوبي» که در جريان درگيريهاي اين کشور از دسامبر 3۱۰۲ مرتکب جنايت عليه بشريت شدهاند را به کميسارياي حقوق بشر سازمان ملل داد. به گزارش روزنامه «الحياه»، اين کميته در موضعگيري جدي و قابلتوجه از زمان آغاز درگيريها در سودانجنوبي با انتشار گزارشي، نيروهاي وابسته به «سالواکر»، رييسجمهور و نيروهاي وابسته به «ريک مچار»، رهبر شورشيان را متهم کرده است. کميته مذکور در تهيه گزارش خود به حوادث و اقدامات خشونتآميز آشکاري که از ژوئن تا دسامبر ۷۱۰۲ انجام شده بودند، استناد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.