بدونتيتر

Vaghay Ettefaghie - - اقتصــاد -

طبق گزارش بانک مرکزي نرخ تورم در 2۱ ماه منتهي به بهمنماه ۶۹۳۱ نسبت به 2۱ ماه منتهي

به بهمنماه ۵۹۳۱ معادل ۹/۹درصد است / مهر

مسعود سليماني، مديرعامل بانک کارگشايي: «براساس اعالم بانک مرکزي فعال تا اطالع

ثانوي حراج سکه در بانک کارگشاييمتوقف شده است» / ايلنا

در جديدترين گزارش از شاخص ادراک فساد، ايران در بين ۰۸۱ کشور در رتبه ۰۳۱

جهان قرار گرفت/ ايسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.