ايران جايگاه بيستويکم در ترانزيت دريايي

Vaghay Ettefaghie - - اقتصــاد -

آمارهاي مختلف از رتبهبندي جايگاه کشورهايي که داراي مرز آبي هستند، نشان ميدهد هرچند ايران در منطقه از حيث ناوگان توانسته جايگاه نخست را از آن خود کند اما در حملونقل دريايي در جهان، رتبه بيستويکم را کسب کرده که نشاندهنده مغفولماندن اين بخش در اقتصاد ايران است. طبق آمارهايي که از سوي سازمان تجارت جهاني درمورد تجارت و توسعه درباره رتبه کشورهاي مختلف در بخش حملونقل دريايي منتشر شده، ايران با جابهجايي 19 ميليون تن کاال در بخش دريايي، رتبه بيستويکم جهان را کسب کرده است. صدرنشين جابهجايي دريايي، يونان است که با 308 ميليون تن جابهجايي در رتبه نخست قرار دارد. تنها چيزي که به ذهن متبادر ميشود، فاصله معنادار ايران با ظرفيتهاي بسيار با کشوري بوده که درگير بحرانهاي اقتصادي و مالي فراوان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.