سخه را سنگين ميکند؟

Vaghay Ettefaghie - - جــــامعه -

برايشان عادي است و البته ارتوپدها را که پمادهاي گرانقيمت در نسخه مينويسند يا مکملهايي مثل کلسيم را که نوشتن آنها در نسخه ضرورتي هم ندارد.

فروشندگان دارو متخصص نيستند، خودشان ادعا ميکنند که نميتوانند اطمينان داشته باشند اين نسخهها بيش از حد الزم نوشته ميشوند و نه براساس گفتههاي آنها ميتوان ثابت کرد حتما ريگي به کفش چنين پزشکاني است. اما آنها بههرحال از توافقي خبر دارند بين داروخانه و پزشک که باالرفتن تعداد داروهاي نسخهها را برايشان شکبرانگيز ميکند.

بيماران هم معموال در برابر توصيههاي پزشک مقاومت نميکنند. رابطه پزشک و بيمار آنقدر باال به پايين هست که بيمار دقيقا سراغ همان داروخانهاي برود که پزشک ميگويد. البته که برخي پزشکان از راهکار ديگري نيز استفاده ميکنند که بيمار در تنگناي بيشتري قرار بگيرد. اين را نسخهپيچ داروخانه ميگويد: «اين دکتر ريه آنقدر مورد اعتماد مريضهايش هست که آنها جاي ديگري نروند اما همه دکترها اينطور نيستند. تابهحال شده دکتر به شما بگويد داروهايت را که گرفتي بياور که ببينم؟ اين يک جور ترس در دل مريض ايجاد ميکند که انگار داروهايش دارو خاصي است و اينطور احساس ميکند که حتما بايد به همان داروخانهاي برود که دکترش گفته است». برخي پزشکان براي کسب درآمد بيشتر، بيماران خود را به سمت داروخانهها و آزمايشگاههايي هدايت ميکنند که به نوعي با آنها براي دريافت درصدي از فروش داروها و انجام آزمايشها قرارداد بستهاند. اين موضوع باعث نگرانيهايي براي بيماراني که در روند بهبود و درمان نياز دارند به پزشک خود اعتماد کنند، شده است. تباني برخي پزشکان با داروخانهها براي فروش دارو در سالهاي اخير افزايش چشمگيري داشته و اين موضوع باعث شده انتقادها به صنف پزشکان و بيتوجهي آنها به اخالق حرفهاي بيشازپيش افزايش يابد؛ البته اين بحث البيگري فقط به موضوع دارو بازنميگردد بلکه معرفي بيماران به آزمايشگاههاي خاص هم يکي ديگر از مسائلي است که بيماران به آن انتقاد دارند زيرا البيگري پزشکان با آزمايشگاهها و داروخانهها ممکن است روند درماني بيماران را از مسير خارج و با يک دارو و آزمايش، وضعيت آنها را بحرانيتر کند. تبانيکردن پزشکان با داروخانهها و آزمايشگاهها از نظر قانوني تخلف محسوب ميشود که مسئول رسيدگي به اين تخلفات «کميتهبررسينسخوزارت استوفقطدرصورتي ميتواند به موضوع رسيدگي کند که از سوي بيمار شکايتي درباره آن انجام شود. پس از اجراييشدن طرح تحول سالمت و 11 ميليوني که تحت پوشش اين بيمه قرار گرفتند، شايعات درمورد همکاري پزشکان و داروخانهها قوت بيشتري گرفته زيرا با توجه به طرح تحول سالمت، هدايت بيماراني که دفترچه بيمه درماني دارند به برخي داروخانهها مسير هموارتري پيدا کرده؛ البته بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که درحالحاضر داروخانهها و برخي پزشکان به دليل پرداختنشدن بيمهها اعتراضاتي را ساختار بيمه در ايران ميکنند. پزشکاني که براي کسب درآمد بيشتر، بيمارانشان را به سمت آزمايشگاهها و داروخانههاي خاصي هدايت ميکنند از اخالق حرفهاي خارج شدهاند و سازمان نظامپزشکي و وزارت بهداشت بايد با آنها برخورد کند. سودمشخص 20يا دارد.بااينحال،سودبيشتردر خريد بيشتر است. يعني هرقدر داروخانه داروي بيشتري بخرد سود بيشتري خواهد برد چون در اين صورت ميتواند از پيشنهادهاي شرکتهاي داروساز هم استفاده کند. پيشنهادهايي که داروسازها ميدهند معموال باعث ميشود سود داروها بيشتر شود. مثال براي مقدار مشخصي خريد داروهايي را هم رايگان به داروخانه ميدهند يا تخفيف در نظر ميگيرند يا پيشنهادهايي شبيه به اين».

امتياز شريک شدن در سود با پزشکان فقط به سود بيشتر محدود نيست. داروخانهدارها هرچقدر رقم فروش صندوق بيشتري داشته باشند امتياز گرانتري هم دارند. کارمند داروخانه ميگويد: «وقتي پاخور داروخانه بيشتر باشد امتياز داروخانهها هم بيشتر است. معموال داروسازها نيستند که داروخانهها را راهاندازي کردهاند بلکه کسي اين امتياز را از آنها خريداري ميکند. وقتي مثال فروش روزانه داروخانه از پنج ميليون به هشت ميليون ميرسد امتياز داروخانه هم گرانتر ميشود. اگر هشت ميليون فروش روزانه داشته باشيد حتما سود بيشتري هم نسبت به پنج ميليون فروش روزانه داريد حتي اگر بخشي از آن را بايد به پزشک بدهيد. همزمان اگر کسي که داروخانه را راهاندازي کرده بخواهد امتياز آن را بفروشد هم داروخانه قيمت بيشتري دارد». اگر جرم يا عملي اتفاق ميافتاد منبع رويکرد ضابطان قانون نسبت به آن جرم، قانون مجازات اسالمي است که فعل يا ترک فعل را در مواقع مشخصي مشمول مجازات دانسته است. از منظر حقوقي درباره مسئله حجاب ما با تبصره ذيل ماده قانون مجازات اسالمي مواجه هستيم. اين قانون براي افرادي که حجاب را رعايت نميکنند، مجازاتي را مشخص کرده است؛ البته منظور حجاب شرعي نيست زيرا حجاب شرعي تعريف خود را دارد که براساس آن ميتواند کفين و وجه صورت مشخص باشد، حتي بخشي از مو هم اگر بيرون باشد حجاب شرعي محسوب نميشود. اما درباره قانون حجاب معموال منظور و مدنظر افراد در صحبت از حجاب همين حجاب عرفي است که زنان در کشور بايد حداقل روسري بر سر داشته باشند، حتي اگر چند تار مو را پوشش دهد.

اما در مورد افرادي که از آنها بهعنوان دختران انقالب ياد ميشود، موضوع اين است که اين افراد همان حجاب عرفي را هم کنار گذاشتند و مرتکب جرم بيحجابي شدهاند و مطابق قانون هم مجازاتي براي آن مشخص شده که تبصره ذيل ماده به آن اشاره کرده است. به اين صورت که افرادي که مرتکب بيحجابي ميشوند براي آنها تا دو ماه حبس يا مطابق با قانونجديدمجازاتاسالمي تومان جزاي نقدي تعيين شده است.

اما به تازگي نيروي انتظامي به مادهاي از قانون مجازات اسالمي متوسل شد و استدالل کرده که ممکن است اينها از جايي دستور بگيرند و افراد را به اين قضيه تشويق کنند و مجازات سختي نيز مشخص کردهاند. اين درحالي است که ما بهعنوان حقوقدان در مواجهه با قانون با دو رويکرد مدارا و با احتياط و سخت مواجه هستيم، بهطوريکه بايد ديد در برخوردهاي اخير با اين افراد، تفسير از قانون موسع بوده است يا مضيق.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.