ترغیب در دوران تثبیــــــــــــت

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

فیلم «بلوک۹ خروجی۲» محصول سال ۱۹۳۱ است، یعنی علیرضا امینی آن را بعد از موفقیت فیلم «انتهای خیابان هشتم» ساخته بود. با اینحال این ساخته، بعد از اکران فیلم «دلتا ایکس» در گروه هنر و تجربه که سه سال بعد از فیلم « بلوک۹ خروجی ۲» ساخته شده بود، اکران شده است. علیرضا امینی شروعی محکم در سینمای ایران داشت، هر چند حاال در دوران

تثبیت است، ولی هنوز هم فیلمهایش تماشاگران را ترغیب میکند تا به تاالرهای

سینما وارد شوند. (وقایع اتفاقیه)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.