زهراکاظمی جاسوسنبود

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

روزنامه ایران با علی یونسی وزیر اطالعات کابینه سیدمحمد خاتمی گفتوگو کرده است. او در این گفتوگو تاکید کرد: «در پرونده بازداشت برخی فعاالن محیطزیست به اتهام جاسوسی برخی افراد و فعاالن سیاسی، متاسفانه وزارت اطالعات مسئولیتی نداشته است. اما معتقدم حتی در این مرحله هم باید پرونده برای ادامه تحقیقات، در اختیار وزارت اطالعات قرار بگیرد زیرا در شرایط و وضعیت فعلی، حتی اگر بازداشت شدهها بهواقع، به جاسوسی محکوم هم شوند، اقناع افکار عمومی سخت میشود. به عبارت دیگر، براساس آنچه اتفاق افتاد، اگر مرجع تخصصی و قانونی وارد نشود و اظهارنظر نکند، چه درباره شخصی که از دنیا رفته و چه کسان دیگری که در بازداشت هستند، افکارعمومی چهبسا این افراد را محکوم تلقی نکند. از نظر من اصلیترین راهکار در شرایط فعلی پرونده این است که این پرونده، در اختیار وزارت اطالعات قرار بگیرد.

باید اجازه بدهیم وزارت اطالعات براساس وظایف حرفهای و تخصصی و سازمانی خود بررسیهای الزم را انجام دهد. در این صورت اگر وزارت اطالعات این تشخیص تخصصی و کارشناسی را داد، جرمی واقع شده است، پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به یک دادگاه صالحه ارجاع شود تا دادگاه نظر بدهد.

در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که او جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطالعات، دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مامور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با او رسما اعالم کردند که بهلحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطالعات، تحویل گرفت و به اطالعات نیروی انتظامی واگذار کرد.

زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، بهدلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و سر او به جدول خیابان اصابت میکند و منجر به خونریزی مغزی او میشود که اگر چنانچه بهموقع او را به بیمارستان منتقل میکردند حتما او نجات مییافت و همچنین اگر در این وضعیت، یعنی انتقال بهموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاههای کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار میگرفتیم جمهوریاسالمی محکوم شناخته نمیشد بلکه مامور یا ماموران دونپایه بهدلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته میشدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوریاسالمی تحمیل کرد وخود دستاندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.