امام(ره)»

تقريظ رهبر انقالب بر کتاب «سرباز کوچک

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

متن تقريظ حضرت آيتاهلل سيدعلي خامنهاي بر کتاب «سرباز کوچک امام(ره)» منتشر شد. در اين کتاب، خاطرات دوران اسارت مهدي طحانيان در سنين نوجواني در زندانهاي رژيم بعث عراق (۱۶۳۱ تا ۹۶۳۱) روايت شده است. به گزارش پايگاه اطالعرساني مقام معظم رهبري در متن اين تقريظ آمده است: بسمهتعالي سرگذشت اين نوجوان شجاع و باهوش و صبور در اردوگاههاي اسارت، يکي از شگفتيهاي دفاع مقدس است؛ ماجراهاي پسربچه سيزده چهاردهسالهاي که نخست ميدان جنگ و سپس ميدان مقاومت در برابر ماموران درندهخوي بعثي را با رفتار و روحيهاي اعجابانگيز، آزموده و از هر دو سربلند بيرون آمده است. دل بر مظلوميت او ميسوزد ولي از قدرت و تحمل و صبر او پر ميکشد؛ اين نيز بخشي از معجزه بزرگ انقالب اسالمي است. در اين کتاب، نشانههاي خباثت و لئامت ماموران بعثي آشکارتر از کتابهاي مشابهي است که خواندهام. بههرحال اين يک سند باارزش از دفاع مقدس و انقالب است؛ بايد قدر دانسته شود. خوب است سستپيمانهاي مغلوب دنياشده، نگاهي به امثال اين نوشته صادقانه و معصومانه بيندازند، شايد رحمت خدا شامل آنان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.