حامیان احمدينژاد از مردم عذرخواهي کنند

Vaghay Ettefaghie - - سیاست - سعیدشمس خبرنگارگروهسیاسی

نامه‌ محمود‌ احمد‌ينژاد‌ به‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در‌ روزهاي‌ اخیر‌ بسیار‌ حاشی ‌هساز‌شده‌است.‌اين‌نامه‌واکن ‌شهاي‌متفاوتي‌ به‌ همراه‌ داشته‌ است.‌ هادي‌ غفاري،‌ عضو‌ شوراي‌ مرکزي‌ مجمع‌ «نیروهاي‌ خط‌ امام»‌ با‌ بیان‌ اينکه‌ «ب‌ياعتنايي‌ به‌ کارهاي‌ احمد‌ينژاد‌ باعث‌ شده‌ تا‌ پوست‌کلفت‌شود‌و‌هر‌چه‌دلش‌م ‌يخواهد‌بگويد»‌ يادآور‌شد:‌«اين‌رفتار‌دستگاه‌قضايي‌باعث‌م ‌يشود‌تا‌ مردم‌فکر‌کنند،‌همه‌م ‌يتوانند‌آتش‌به‌اختیار‌باشند‌و‌ به‌موازين‌نظام‌ب ‌ياعتنايي‌بکنند‌و‌هر‌طور‌که‌د ‌لشان‌ م ‌يخواهد‌عمل‌کنند.»‌متن‌گف ‌توگوي‌«وقاي ‌عاتفاقیه»‌ با‌ هادي‌ غفاري‌ را‌ درباره‌ تحرکات‌ ريی ‌سدول ‌تهاي‌ نهم‌و‌دهم‌در‌ادامه‌م ‌يخوانید:‌

*** ‌در‌سا ‌لهاي‌اخیر‌اين‌پرسش‌بارها‌از‌سوي‌مردم‌ مطرح‌شده‌است‌که‌چرا‌ب ‌هصورت‌قضايي‌با‌اقدامات‌ دو‌ دهه‌ اخیر‌ محموداحمد‌ينژاد‌ برخوردي‌ صورت‌ نم‌يگیرد.‌ اين‌ مسئله‌ چه‌ دلیلي‌ م‌يتواند‌ داشته‌ باشد؟‌

اين آقا عادت به جنجال و دردسر درست کردن براي کشور دارد و من تعجب ميکنم که چرا قوهقضاييه کاري بهکارش ندارد؟ بياعتنايي به کارهاي احمدينژاد باعث شده تا او پوست کلفت شود و هر چه دلش ميخواهد بگويد. اين رفتار دستگاه قضايي باعث ميشود تا مردم فکر کنند، همه ميتوانند آتش به اختيار باشند و به موازين نظام بياعتنايي و هر طور که دلشان ميخواهد عمل کنند. درحاليکه همه ميدانند اين نوع هرجومرج در نظام مقدس اسالمي محلي از اعراب ندارد.

‌به‌نظر‌شما‌نه‌ب ‌هعنوان‌يک‌چهره‌سیاسي،‌بلکه‌ ب ‌هعنوان‌يک‌شهروند‌عادي‌تکلیف‌سیستم‌قضايي‌ با‌مديراني‌چون‌محمود‌احمد ‌ينژاد‌که‌پروندهاي‌ اتهامي‌متعددي‌دارند‌چیست؟‌

اين فرد بدون اينکه به حرفهايش اعتقادي داشته باشد، با هدف براندازي هر چه دلش ميخواهد را به زبان ميآورد و اصال و ابدا به فکر اصالح امور نيست. اواگر واقعا معني عدالت و آزادي را ميفهميد، در همه آن سالهايي که حيثيت کشور را بر باد داد، بايد در عمل هم درست رفتار ميکرد. بيني و بيناهلل يک ذره عدالتطلبي و حقخواهي را در شخصيت او نميبينم و بههميندليل معتقدم که نظام بايد برخورد الزم را با او داشته باشد زيرا اگر در غيراينصورت باشد، مردم و بهويژه نسل جوان و بهويژه دختر و پسرهاي جوان به بسياري از باورهايشان نسبت به نظام و انقالب شک ميکنند. همين چند روز پيش مقام معظم رهبري اينطور فرمودند که در اجراي عدالت کوتاهي داشتيم که يکي از کوتاهيها، همين اهمال در مواجهه با تخلفات اين آقا است که آشکارا کمر همت به تخريب نظام بسته است و انگارنهانگار که مسئوالن مربوطه قضايي بايد با تخريبکنندگان نظام برخوردي جدي داشته باشند. اگر حرفهاي احمدينژاد را يک فردي عادي يا چهرههاي کم نفوذ سياسي يا استاد دانشگاه زده بودند، تا حاال ٠۶ بار کله پا شده بودند! چنين رفتاري باعث ميشود که مردم فکر کنند، ضعيفکشي ميشود.

‌احمد ‌ينژاد‌با‌چه‌هدفي‌اين‌مسیر‌را‌انتخاب‌ کرده‌است؟‌

محمود احمدينژاد آدم پيچيده و بسيار خود شيفتهاي است که متاسفانه از برخيها هم نقاط ضعفي در دست دارد و بههميندليل فکر ميکند که با چماق کردن آنها، ميتواند هر کاري را انجام بدهد تا از اين طريق مطرح و اسمش در رسانهها باشد. همين خودنمايي باعث ميشود که به دادگاهي که خودش دعوت ميشود، نرود و براي حضور در دادگاه اين و آن جنجال و سروصدا بهپا کند.

‌احمد ‌ينژاد‌چقدر‌شانس‌دارد‌که‌به‌عرصه‌ سیاسي‌برگردد؟‌

بازگشت احمدينژاد به سياست؟ اصال و ابدا! اگر شرايط هم اجازه چنين کاري را بدهد، مِِن هادي غفاري و همه فرزندان انقالب محال است که چنين اجازهاي را بدهيم. مگر ميشود، کسي که ارکان نظام را مسخره ميکند و آن را زير سؤال ميبرد، بتواند برگردد و کارهاي خراب گذشتهاش را بازهم تکرار کند؟

‌در‌چنین‌شرايطي،‌مدافعان‌احمد ‌ينژاد‌که‌بعضا‌ چهر ‌ههاي‌سرشناس‌و‌موثري‌بودند‌چه‌موضعي‌بايد‌ بگیرند؟‌

همه کسانيکه شبانهروز تالش کردند تا چنين آدمي به قدرت برسد، همه بايد از مردم عذرخواهي کنند و پاسخ دهند که چرا متوجه نشدند که از چهکسي اينقدر حمايت ميکنند؟ من در سال 5۶ فهميدم که احمدينژاد چه تحفهاي است، يادم ميآيد که او هرکاري براي مخالفت با خط اماميها انجام ميداد و برابر انجمن اسالمي دانشگاه علم و صنعت موضعگيري ميکرد. سوال من از آقايان اين است که سال 5۶ متوجه نشدند، سال ٠7 متوجه نشدند، سال ٨7 متوجه نشدند، سال 4٨ متوجه نشدند و بدتر از همه چرا سال ٨٨ و بعد از آن مناظرههاي جنجالي متوجه نشدند که احمدينژاد نيت خير نميتواند داشته باشد؟

‌البته‌برخي‌از‌مدافعانش‌اي ‌نطور‌م ‌يگويند‌که‌ رويکرد‌احمد ‌ينژاد‌بعدا‌به‌کلي‌تغییر‌کرد.‌

نخير؛ اصال چنين چيزي قبول نيست و بيشتر يک بهانهتراشي است. آقايان بهجاي اينکه توجيه کنند، بهتر است که بابت اشتباه بزرگشان از مردم پوزش بطلبند و بدانند که شأن کسي با اين کار پايين نميآيد. وقتي امام علي(ع) به مردم ميگفت که مرا نصيحت کنيد، چرا ما قبول اشتباهمان را دون شأن خودمان بدانيم؟ باالتر از ائمه که نيستيم. پس بهتر است که بيايند، بگويند اشتباه کرديم و مطمئن باشند که ايرانيها اينقدر مرام دارند که از خطايشان بگذرند. امام صادق(ع) فرمودهاند که مومن از يک سوراخ دوبار گزيده نميشود. وقتي به نيروهاي بيريشهاي که معلوم نيست، از کجا آمدهاند و هدفشان چيست، اعتماد ميکنيم معلوم است که موي دماغ ميشوند و ضرر پشت ضرر ميزنند. پس بايد از اين به بعد دقت کنيم تا احمدينژادهاي ديگر فرصت خيانت به دست

نياورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.